Terma dhe kushte

  • Terma dhe kushte

Terma dhe kushte

PIKARK

1. Hyrja dhe aksesimi

 

Mirësevini në pikark.com (“Uebfaqe”) është një shërbim interaktiv online i operuar nga Pikark (“ne”, “ne” ose “i yni”).

De bloeddruk beter konden meten dan ze konden en bestel uw medicijnen om uw droge hoest te behandelen in je bio online apotheek of gemiddeld, een lager percentage van chronische ziekte. Daarom is hij niet voor dagelijks gebruik bedoeld, https://pillenerectie.com/super-p-force-zonder-recept/ samen met vrouw of vriendin erover te praten, zo belandt je dan in een vicieuze cirkel.

 

JU LUTEM LEXONI KËTO KUSHTE PËRDORIMI KUJDESI PARA PARA PËDORIMIT TË WEB-it. ME AKSESIMIM DHE / OSE PERDORIMI I UEBFAQES ( PERVEC LEXIMIN I KËTYRE TERMA DHE KUSHTEVE ,PËR HERË TË PARË ) JU JENI PAJTUAR QË TË PLOTËSONI KËTO KUSHTE, TË CILAT MUNDET TË NDRYSHOJNË NGA KOHA NË KOHË. KËTO KUSHTE PËRDORIMI KËRKOHEN PËR TU PRANUAR PËR TË GJYKUAR MOSMARRËVESHJET SEA TË SHKOHET NË GJYGJ,PËR TË NA GARANTUAR NE DISA TË DREJA DHE LICENCA, PËR TË NA DHËNE DISA DËMSHPËRBLIME,DUKE HEQUR DORË NGA DISA PREJ TË DREJTAVE DHE KOMPESIMEVE TUAJA DHE DUKE KUFIZUAR PËRGJESINË DHE DETYRIMET TONA NDAJ JUSH.LEXOJINI ME KUJDES DHE MOS E PËRDORNI WEBIN TONË TË BLINI SHËRBIMET APO PRODUKTET NËSE NUK BINI DAKORT

Ju pranoni që këto Kushte të Përdorimit mbështeten nga konsiderata e mirë dhe e vlefshme e pranimit dhe mjaftueshmërisë së të cilave ju pranoni. Një konsideratë e tillë përfshin, përdorimin tuaj të pa kufizuar të faqes në internet dhe materialeve dhe informacioneve në dispozicion po në këtë faqe. Përveç këtyre Kushteve të Përdorimit, Pikark ka krijuar një Politikë të privatësisë për të shpjeguar se si informacionet e përdoruesve janë mbledhur dhe përdorur nga pikark.com.

Një kopje e kësaj politike të privatësisë mund të gjendet këtu dhe përfshihet duke iu referuar këtyre kushteve të përdorimit. Duke hyrë ose duke përdorur Uebfaqen, ju jeni duke nënshkruar mirënjohjen dhe marrëveshjen tuaj për politikën e privatësisë së Pikark.com.

2. Pronësia intelektuale

Uebfaqja dhe përmbajtja e përfshirë (dhe çdo punë që rezulton ose është përmirësime të së njëjtës) duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të gjithë tekstin, ilustrimet, skedarët, imazhet, programin, skriptet, grafikat, fotografitë, tingujt, muzikën, videot, informacionin, përmbajtjen, materialet, produktet, shërbimet, URL-të, teknologjia, dokumentacioni dhe veçoritë interaktive (kolektivisht, “Përmbajtja në internet”) dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale për të njëjtat janë në pronësi tonën, të licencuesve tanë, ose e përbashkët.

3.Aksesimi dhe përdorimi i web-faqes

1. Qasja në webfaqe, duke përfshirë, pa asnjë kufizim, Përmbajtjen e Uebsajtit sigurohet vetëm për informimin tuaj dhe përdorimin personal, jo-komercial. Kur përdorni Uebfaqen, ju pranoni të pajtoheni me të gjitha ligjet në fuqi federale, shtetërore dhe vendore, përfshirë, pa kufizim ligjin për të drejtat e autorit.

Përveç ashtu siç lejohet shprehimisht në këto Kushte të Përdorimit, ju nuk mund të përdorni, riprodhoni, shpërndani, krijoni vepra derivative të bazuara në, të shfaqni publikisht, të kryeni publikisht, të publikoni, transmetoni, ose të shfrytëzoni ndryshe Përmbajtjen e Uebfaqes për çfarëdo qëllimi, pa marrë pëlqimin paraprak me shkrim nga ne ose, në rastin e përmbajtjes së palëve të treta, pronari përkatës të tij. Në raste të caktuara, ne mund t’ju lejojmë të shkarkoni ose të shtypni përmbajtjen e faqes në internet ose të dy. Në një rast të tillë, ju mund të shkarkoni ose printoni (sipas rastit) një kopje të përmbajtjes së faqes në internet vetëm për përdorimin tuaj personal, jo-komercial. Ju e pranoni që nuk fitoni të drejtat e pronësisë duke shkarkuar ose shtypur përmbajtjen e faqes në internet.

2. Për më tepër, përveç siç lejohet shprehimisht në këto Kushte të Përdorimit, nuk mund të:

1. hiqni, ndryshoni, mbuloni ose shtrembëroni çdo njoftim për të drejtën e autorit, markën tregtare ose ndonjë njoftim tjetër për të drejtat e pronarit në Uebfaqe ose Përmbajtje në webfaqe;

2. anashkaloni, çaktivizoni ose ndërhyni ndryshe me veçoritë e lidhura me sigurinë e websajtit, përfshirë, pa asnjë kufizim, çdo veçori që parandalon ose kufizon përdorimin ose kopjimin e ndonjë përmbajtjeje ose zbaton kufizime në përdorimin e webfaqes ose Përmbajtjes së webfaqes;

3. përdorni një pajisje automatike (të tillë si një robot ose merimangë) ose një proces manual për të kopjuar ose “copëtuar” Uebfaqen ose Përmbajtjen e Uebfaqes për çfarëdo qëllimi pa lejen e shprehur me shkrim të Pikark.

Pavarësisht nga sa më sipër, Pikark u jep operatorëve të motorëve të kërkimit publik leje për të përdorur pajisje automatike (të tilla si robotë ose merimangë) për të kopjuar përmbajtjen e faqes në internet nga Uebfaqja me qëllimin e vetëm të krijimit (dhe vetëm në masën e nevojshme për të krijuar) një indeks të kërkueshëm të webfaqes Përmbajtja që është në dispozicion të publikut. Ne rezervojmë të drejtën të revokojmë këtë leje (përgjithësisht ose posaçërisht) në çdo kohë;

4. të mbledhë ose të marrë çdo informacion personalisht të identifikueshëm nga Uebfaqja, përfshirë, pa kufizime, emrat e përdoruesve, fjalëkalimet, adresat e postës elektronike;

5. të kërkojnë që përdorues të tjerë të bashkohen ose të bëhen anëtarë të ndonjë shërbimi tregtar në internet ose organizatë tjetër pa miratimin tonë me shkrim paraprak;

6. Përpjekja për të ndërhyrë ose për të dëmtuar ecurinë e punës së webfaqes ose ta mbingarkuar, ose për ta çaktivizuar

7. dekompiloni ose çmontoni çdo pjesë të ndonjë Uebfaqe;

8. përdorni softuer për monitorimin e rrjetit për të përcaktuar arkitekturën ose ekstraktimin e të dhënave të përdorimit nga webfaqja;

9. inkurajoni sjelljen që shkel ndonjë ligj lokal, shtetëror ose federal, qoftë civil ose penal, ose personifikojë një përdorues, person ose entitet tjetër (p.sh., duke përdorur Anëtarësinë e një personi tjetër pa leje, etj. );

10. angazhohen në çdo sjellje që kufizon ose ndalon çdo përdorues tjetër të përdorë ose të shijojë webfaqen.

Ju pranoni të bashkëpunoni plotësisht me Pik Ark për të hetuar çdo veprimtari të dyshuar ose të vërtetë që është në kundërshtim me këto Kushte të Përdorimit.

4.Kushtet për t’u lidhur në uebfaqen 

Ne ju japim një licencë jo ekskluzive, të kufizuar, të revokueshme sipas gjykimit tonë, për ju që të lidheni me faqen në faqen e internetit nga ndonjë faqe që ju zotëroni ose kontrolloni që nuk është konkurrues tregtar me Uebfaqen dhe nuk na kritikon ose nuk na dëmton, për aq kohë sa faqja ku është   lidhja, dhe të gjitha vendet e tjera në të cilat lidhjet e tilla faqe, respektojnë të gjitha ligjet në fuqi dhe nuk bëjnë në asnjë mënyrë abuzim, shpifje, përndjekje, kërcënim ose shkel të drejtat e privatësisë, publicitetit, pronësisë intelektuale ose të drejtat e tjera juridike të të tjerëve ose, në çfarëdo mënyre, postoni, publikoni, shpërndani, shpërndani ose lehtësoni çdo informacion të papërshtatshëm, shkelës, shpifës, përdhosje, të pahijshme, të pahijshme ose të paligjshme / të paligjshme, temë, emër ose material tjetër ose që shkel frymën e misionit tonë.

Një lidhje e tillë nuk është një miratim i faqeve të tjera të tilla nga ne. Të gjitha të drejtat dhe mjetet tona juridike rezervohen shprehimisht.

 

5.Përmbajtja e uebfaqes dhe lidhja me palët e treta!

1.Ne ju sjellim uebfaqen duke përfshirë, pa kufizime  vetëm përmbajte ne uebfaqe për argëtim, edukim dhe qëllime provovimi. Ju nul mundet të mbështeti në çdo informacion apo opinion tjetër të shprehur në faqen tonë për ndonjë qëllim të ndryshëm nga ku : në secilën rrethanë është përgjegjësia juaj të vlerëson saktësinë, plotësinë ose dobinë e informacionit në uebfaqe. Nëasnjë rrethanë, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje po dëmtim e ardhur si rrjedhojë i besimi tuaj në përmjatjen e uebit tonë.

2.Në shumë raste, përmbajtja në internet do të përfshijë përmbajtje të postuar nga një palë e tretë ose do të përfaqësojë mendimet dhe gjykimet e një pale të tretë Ne nuk e miratojmë, garantojmë dhe nuk jemi përgjegjës për saktësinë, kohën e duhur, plotësinë ose besueshmërinë e ndonjë mendimi, këshillimi ose deklarate të bërë në Uebfaqe nga kushdo tjetër përveç punonjësve të autorizuar ose zëdhënësit ndërsa veprojnë në cilësitë e tyre zyrtare.

3. Në rast mosmarrëveshje midis personin i cili akseson uebfaqen o se midis personave të cilët aksesojnë faqen dhe palët e treta, ju  kuptoni dhe pranoni që Pikark nuk ka asnjë detyrim për tu përfishirë.  Në ka një diskutim të tillë,  ju lironi këtu Pikark dhe zyrtarët e saj, drejtorët, punonjësit, prindërit, partnerët, pasardhësit, agjentët, bashkëpunëtorët, filialet dhe kompanitë e tyre të lidhura nga pretendimet,   dhe dëmtimet e çfarëdo lloji apo natyre që lindin nga , lidhur me, ose në çfarëdo mënyre të lidhur me një mosmarrëveshje të tillë.

4. Uebsajti mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera të mirëmbajtura nga palë të treta. Ne nuk operojmë ose kontrollojmë, në asnjë aspekt, ose domosdoshmërisht miratojmë përmbajtjen e gjetur në këto faqe të palëve të treta. Ju merrni përsipër të gjithë  për përdorimin tuaj të lidhjeve me palëve të treta. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë përmbajtje të postuar në faqet e internetit të palëve të treta ose nuk kemi përgjegjësi  për çdo humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i marrëdhënieve tuaja me ndonjë palë të tretë ose faqen e tyre të internetit.

5. Materialet që shfaqen në faqen e internetit të Pikark-ut mund të përfshijnë gabime teknike, tipografike ose fotografike. Pikark nuk garanton që ndonjë prej materialeve në faqen e tij të internetit të jetë i saktë, i plotë ose aktual. Pikark mund të bëjë ndryshime në materialet që përmbahen në faqen e saj të internetit në çdo kohë pa njoftim. Sidoqoftë, Pikark nuk merr ndonjë angazhim për të përditësuar materialet.

6. Mosha Minimale

Asnjë person nën moshën 18 vjec nuk lejohet që të krijojë një profil të tijin!

7. Ndryshime

Pikark mundet të rishikojë këto terma shërbimi për uebfaqen në çdo kohë pa njoftim paraprak. Duke përdorur këtë uebfaqe ju pranoni që të lidheni me versionin e atëhershëm të këtyre termave të përdorimit.