Politikat e privatësisë

 • Politikat e privatësisë

Politikat e privatësisë

PRIVATËSIA

 1. Hyrje

Kjo deklaratë e Politikës së Privatësisë ju informon se si (në tekstin e mëtejmë referuar gjithashtu si “ne”) merret me të dhënat tuaja personale (në tekstin e mëtejmë gjithashtu si “të dhënat tuaja”). Ne i kushtojmë një rëndësi të madhe mbrojtjes së të drejtave personale të përdoruesve (në tekstin e mëtejmë “përdoruesit” ose “ju”) të produkteve tona, t’u përmbahemi rregulloreve në fuqi për mbrojtjen e të dhënave dhe të marrim masat e nevojshme për të mbrojtur të dhënat tuaja.

Website të ofruesve të tjerë që mund të aksesohen përmes faqeve tona nuk i nënshtrohen rregullave të mbrojtjes së të dhënave të deklaruara këtu. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi ose detyrim për respektimin e mbrojtjes së të dhënave nga faqet e internetit të palëve të treta.

 

 1. Përpunimi i të dhënave dhe qëllimet e përdorimit

2.1 Informacion i Përgjithshëm

“Të dhëna personale” do të thotë çdo informacion në lidhje me një person të identifikuar ose të identifikueshëm. Kjo përfshin, për shembull, të dhënat e kontaktit të tilla si: emri, numri i telefonit, adresa ose adresa e postës elektronike; si dhe informacione të tjera që ju na siguroni për shembull, gjatë regjistrimit, si pjesë e një hetimi ose kur merrni pjesë në konkurse ose sondazhe dhe të ngjashme.

Çdo trajtim i të dhënave personale, përfshirë në veçanti, mbledhjen, ruajtjen, administrimin, përdorimin, transmetimin, zbulimin ose fshirjen e të dhënave tuaja, konsiderohet “përpunim”.

Të dhënat tuaja do të përdoren vetëm për qëllimet përkatëse që ju komunikohen në këtë deklaratë të Politikës së Privatësisë për mbrojtjen e të dhënave. Ne marrim masat e nevojshme paraprake për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga humbja, vjedhja dhe keqpërdorimi.

Në këtë deklaratë do t’ju informojmë se në cilat raste ne mbledhim të dhëna rreth jush, cilat të dhëna përpunojmë prej jush, për cilat qëllime i përdorim ato dhe kujt mund t’i kalohen. Ne gjithashtu do t’ju shpjegojmë se çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja dhe si mund t’i pohoni ato.

2.2 Përdoruesit jo anonimë

Gjatë proçesit të regjistrimit, kërkimit të formularëve ose shkarkimit të skedarëve, postimi i një projekti, regjistrimi për një buletin informativ dhe pjesëmarrja në një konkurs ose postimi i një pune, marrja pjesë në eventet tona, ne mbledhim të dhëna personale nga ju si p.sh. emri dhe mbiemri, adresa, adresa e postës elektronike; dhe të dhëna të tjera si numrat e telefonit ose data e lindjes, si dhe të gjitha të dhënat e plotësuara vullnetarisht nga përdoruesi i regjistruar në profilin e tij të përdoruesit.

 

Ne i përdorim këto të dhëna për të përpunuar pyetjet e marra, për të mundësuar dhe kontrolluar aksesin tuaj, si dhe për të njoftuar mbi eventet/konkurset. Si bazë për aksesin në produktet online, të dhënat mbi sjelljen individuale të përdorimit gjithashtu mblidhen dhe vlerësohen në mënyrë që të përmirësojmë produktet tona. Të dhënat tuaja do të përdoren gjithashtu për kujdesin ndaj klientit dhe për qëllime të personalizuara të marketingut (p.sh. pop-ups).

Transmetimi online i të dhënave personale midis shfletuesit të përdoruesit dhe serverave të pikark.com është i enkriptuar duke përdorur protokollin HTTPS. Për të mundësuar funksionalitetin e kësaj teknologjie enkriptimi, përdoruesi është i detyruar të përdorë versionet aktuale të shfletuesit.

2.3 Përdoruesit anonimë të faqes sonë të internetit

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne dhe palët e treta mbledhim, ruajmë dhe përdorim të dhëna nga përdorues të regjistruar dhe të paregjistruar duke përdorur “cookies” dhe teknologji të ngjashme. Cookies janë skedarë me tekst që ruhen në pajisjen e përdoruesit dhe që lejojnë një analizë të përdorimit të produkteve.

Kjo teknologji bën të mundur njohjen e përdoruesve individualë si vizitorë (kthyes) dhe t’u ofrojë atyre shërbime dhe produkte të individualizuara. Në përgjithësi, përdorimi i cookies shërben për të përmirësuar shërbimet tona dhe për t’i bërë ato më efektive dhe të sigurta. Përdoruesit e faqes sonë të internetit mund të parandalojnë ruajtjen e cookies, duke zgjedhur “mos prano cookies” në cilësimet e shfletuesit të tyre.

Sidoqoftë, kjo mund të pengojë funksionalitetin e website dhe e bën më të vështirë për përdoruesit të optimizojnë shërbimet e tyre online. Për më tepër, përdorimi i shërbimeve tona dixhitale matet dhe vlerësohet me anë të sistemeve të ndryshme teknologjike, kryesisht nga ofruesit e palëve të treta. Teknologjitë e lartpërmendura përdoren në veçanti për të analizuar sjelljen e përdoruesve gjatë lundrimit në internet dhe për të matur arritjet. Matja e arritjeve mund të përdoret nga reklamuesit për të përcaktuar se sa individë të synuar janë arritur nga përpjekjet e tyre. Informacioni i mbledhur me teknologji të tilla mund të përdoret gjithashtu për qëllime marketingu, për të përmirësuar produktet dhe faqet e internetit, për të vlerësuar sjelljen e përdorimit dhe për të ofruar dhe dizajnuar formate reklamimi të personalizuara (p.sh. me anë të dritareve që shfaqen).

Përveç cilësimit të cookies të shfletuesit, ne ofrojmë mundësinë e pranimit të dy cilësimeve të ndryshme të cookies: 1. cookies të përputhshme me BE; 2. të gjitha cookies. Dallimet shpjegohen si më poshtë:

 

 1. Shërbimet me cookies të përputhshme me BE që janë gjithmonë të aktivizuara: Google Analytics (me IP të anonimizuar), Menaxheri i etiketave Google, reklama online
 2. të gjithë cookies (shërbimet e aktivizuara):
 3. i) Përmbajtja e përfshirë e palëve të treta dhe shërbimet
 4. ii) Funksionet e përfshira të shërbimeve të ndryshme të mediave sociale

(Facebook, Pinterest, LinkedIn, email, Twitter etj.)

2.3.1 Përdorimi i Google Analytics

Pikark përdor Google Analytics. Ky është një shërbim i analizës online të Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, SH.B.A. Google Analytics përdor cookies që janë ruajtur në kompjuterin tuaj për të mundësuar një analizë të përdorimit të faqes në internet.

Informacioni i përcaktuar nga këto cookies (koha, vendndodhja, faqet e aksesuara dhe adresa anonime e IP) dërgohet në Google dhe ruhet në SH.B.A.

Google i përdor këto informacione për të vlerësuar përdorimin e faqes sonë të internetit https://www.Pikark.com/ dhe për të gjeneruar raporte mbi përdorimin e website për www.pikark.com. Google ofron një mjet për përdorimin e shfletuesve më të zakonshëm, me të cilin Google Analytics mund të çaktivizohet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 1. Zbulimi i të dhënave personale palëve të treta

Ne nuk ua zbulojmë të dhënat personale palëve të treta përveç nëse kërkohet ta bëjmë këtë me ligj ose të urdhëruar ta bëjmë atë me një urdhër gjykate.

 

Kjo nuk përfshin zbulimin e të dhënave personale palëve të treta:

 1. a) për mbrojtjen ligjore të përdoruesve;
 2. b) për të përmbushur kërkesat ligjore;
 3. c) të ruajë dhe mbrojë të drejtat e ofruesit;
 4. d) të respektojë kushtet e përdorimit ose rregulloret e mbrojtjes së të dhënave;
 5. e) për të zgjidhur problemet teknike të produkteve;
 6. f) të përpunojë kërkesat tuaja përmes një formulari në faqen tonë të internetit, i cili kërkon transmetimin e të dhënave për të përpunuar kërkesën ose porosinë tuaj. Në këto raste, transmetimi i të dhënave është i kufizuar në minimumin e nevojshëm për përmbushjen e porosisë së tyre.

Në lidhje me shërbimin “Kërko një vlerësim” për projekte, ne gjithashtu punojmë së bashku me ofruesit e shërbimeve të cilëve u përcjellim kërkesën tuaj dhe të dhënat personale përkatëse për përpunimin dhe përgjigjen ndaj kërkesës suaj. Transmetimi i të dhënave është i kufizuar në minimumin e nevojshëm për përmbushjen e porosisë.

 1. g) për të bashkëpunuar me partnerët e shërbimit të ofruesit, të cilët na mbështesin, veçanërisht në fushën e marketingut, për analizën e të dhënave të caktuara teknike dhe për funksionet e përpunimit dhe/ose ruajtjes së të dhënave. Ne punojmë me një numër të kufizuar partnerësh të jashtëm të besueshëm të shërbimit, të cilët janë zgjedhur me kujdes nga ne dhe përmbushin standarde të larta të mbrojtjes së të dhënave dhe sigurisë. Të dhënat u zbulohen partnerëve të shërbimit vetëm në masën që janë të nevojshme për sigurimin e shërbimeve të ofruara.

 

 1. Transferimi në vendet e tjera

Nëse është e nevojshme dhe e përshtatshme për përpunimin e të dhënave të përshkruara në këtë deklaratë të Politikës së Privatësisë, ne gjithashtu mund të transferojmë të dhënat tuaja personale tek palët e treta jashtë vendit. Nëse niveli i mbrojtjes së të dhënave në vendin në fjalë nuk është i përshtatshëm, ne sigurojmë që me kontratë të bëhet mbrojtja e të dhënave tuaja personale në një standard të lartë. Ne e sigurojmë këtë duke përfunduar klauzola standarde kontraktuale të BE-së me kompanitë në fjalë, duke verifikuar që kompanitë përkatëse janë të çertifikuara sipas Mburojës së Privatësisë Zvicër-SH.B.A. ose BE-SH.B.A. (nëse marrësi i të dhënave ndodhet në SH.B.A. ose i ruan të dhënat atje) dhe/ose nga prania e Rregullave Lidhëse të Korporatave (BCR) të njohura nga një autoritet europian i mbrojtjes së të dhënave për kompanitë në fjalë.

 

 1. Plug-ins dhe integrimi tjetër i shërbimeve të palëve të treta

Shërbimet tona dixhitale janë të lidhura në shumë mënyra me funksione dhe sisteme të palëve të treta, për shembull duke integruar shtojcat (plug-ins) në rrjetet sociale të palëve të treta si Facebook, LinkedIn, Instagram ose Twitter. Nëse keni një llogari përdoruesi me këto palë të treta, mund të jetë gjithashtu e mundur që këto palë të treta të matin dhe vlerësojnë përdorimin tuaj të shërbimeve tona dixhitale. Të dhëna të tjera personale, të tilla si adresa IP, cilësimet e shfletuesit personal dhe parametra të tjerë, mund të transmetohen dhe të ruhen nga këto palë të treta. Ne nuk kemi kontroll mbi përdorimin e të dhënave të tilla personale të mbledhura nga palë të treta dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi ose detyrim.

 

 1. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave

Ne gjithmonë përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me rregulloret në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

 

Marrëdhënia kontraktuale shërben si bazë ligjore për përpunimin e të dhënave personale me qëllim të përpunimit të marrëdhënies kontraktuale. Kjo vlen edhe për operacionet e përpunimit që janë të nevojshme për të kryer masa parakontraktore.

 

Në rastin e përpunimit të të dhënave të kërkuara për të përmbushur një detyrim ligjor, detyrimi ligjor në fjalë shërben si bazë ligjore.

 

Për përpunim të mëtejshëm, ne mbështetemi në interesin tonë kryesor. Për shembull, për të përshtatur dhe përmirësuar vazhdimisht shërbimet tona ndaj nevojave të klientëve tanë; dhe për të kryer aktivitete të marketingut në mënyrë që t’ju ofrojmë produkte ose shërbime të përshtatshme dhe të shfaqim reklama që janë të rëndësishme për ju. Kjo është një bazë e rëndësishme për financimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të shërbimeve tona. Për të arritur këto interesa, përpunimi i të dhënave personale siç përshkruhet nga ne është i nevojshëm. Sidoqoftë, ne kemi marrë masa për të zvogëluar ndikimin e përpunimit të të dhënave tek përdoruesit tanë. Ne kemi krahasuar interesin tonë me interesin e përdoruesve tanë dhe kemi konkluduar se përpunimi ynë i të dhënave nuk ndikon në mënyrë të padrejtë në interesat ose të drejtat themelore të përdoruesve tanë dhe se interesi ynë në këtë përpunim të të dhënave tejkalon të tjerët në përputhje me rrethanat. Nëse nuk jeni dakord me këtë, ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e tillë të të dhënave në çdo kohë brenda kornizës së lejuar ligjërisht (shih klauzolat 8 dhe 9).

 

Në rastet kur ne marrim pëlqimin për përpunimin e të dhënave, kjo konsiderohet si bazë ligjore.

 

 1. Ruajtja e të dhënave

Ne do të përdorim dhe mbajmë të dhënat tuaja vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin për të cilin janë përpunuar ose për sa kohë që ekziston një bazë tjetër ligjore për ta bërë këtë. Ne ruajmë të dhëna të cilat i mbajmë në bazë të një marrëdhënie kontraktuale me ju, për të paktën për sa kohë që ekziston marrëdhënia kontraktuale dhe po ekzekutohen periudhat e parashkrimit për pretendimet e mundshme nga ana jonë, ose ekzistojnë detyrimet e mbajtjes ligjore ose kontraktuale.

 

 1. Të drejtat tuaja

E drejta për informacion dhe korrigjim

Ju keni të drejtë të merrni informacione nga ne, në çdo kohë dhe falas, nëse dhe cilat të dhëna personale i përpunojmë nga ju. Ju gjithashtu mund të na kërkoni të korrigjojmë ose plotësojmë informacione të pasakta për ju në sistemet tona.

E drejta për fshirje dhe kufizim

Ju keni të drejtë të na kërkoni të fshini ose kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Ju lutem vini re se edhe pasi të keni kërkuar të fshini të dhënat tuaja personale, ne mund të duhet t’i mbajmë ato për shkak të detyrimeve ligjore ose kontraktuale të ruajtjes (p.sh. për qëllime faturimi) dhe në këtë rast do të kufizojmë ose bllokojmë të dhënat tuaja vetëm sa është e nevojshme. Për më tepër, fshirja e të dhënave tuaja mund të thotë që ju nuk mund të merrni më ose të përdorni shërbimet për të cilat jeni regjistruar.

E drejta për të kundërshtuar

Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja, të cilat mund të pohoni me ne (shih pjesën 9 në detaje).

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Nëse është e aplikueshme, ju gjithashtu mund të pohoni të drejtën tuaj për transportueshmëri të të dhënave.

Tërheqja e pëlqimit

Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave në çdo kohë, me efekt për të ardhmen. Në rast revokimi, ne mund të mos jemi më në gjendje t’ju ofrojmë përdorimin e personalizuar të produkteve falas dhe/ose me pagesë.

E drejta e ankimit

Nëse është e aplikueshme, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës kompetent në lidhje me përpunimin e të dhënave. Ju mund ta bëni këtë pranë autoritetit mbikëqyrës në vendbanimin tuaj, vendin tuaj të punës ose vendin e dyshimit të shkeljes së mbrojtjes së të dhënave.

 

 1. Kundërshtimi

Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale në përputhje me kërkesat ligjore në çdo kohë.

 

 1. a) Buletini infomativ (newsletter)

Ju mund të ç’abonoheni në çdo kohë nga buletini ynë në llogarinë tuaj të përdoruesit ose në linkun e ç’abonimit në vetë buletinin.

 

 1. Kontakte

Nëse keni ndonjë pyetje ose koment në lidhje me politikën tonë të mbrojtjes së të dhënave, dëshironi informacion në lidhje me të drejtat tuaja sipas Seksioneve 8 dhe 9 ose si t’i pohoni ato, mund të kontaktoni PikARK në adresën e mëposhtme:

[email protected]

[email protected]

 

 1. Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne shprehimisht rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë deklaratë të Politikës së Privatësisë në çdo kohë. Nëse bëhen rregullime, ne do t’i publikojmë ato menjëherë në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni versionin aktual të Politikës së Privatësisë në faqen tonë të internetit, prandaj ju rekomandojmë që të konsultoheni rregullisht me këtë deklaratë.