Arkiva

URBAN AND LANDSCAPE REGENERATION OF FIER’S CITY CENTRE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

THE CITY IS ESTABLISH AND ORGANIZED ALONG THE BANKS OF THE RIVER. IT IS A FORTUNE, A GREAT OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT AND VALORISATION OF THE LANDSCAPE

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

URBAN AND LANDSCAPE REGENERATION OF FIER’S CITY CENTRE

[/vc_column_text][vc_column_text]The project’s strategy is to increase those elements that characterize the identity of Fier, the reconstruction of a series of relationships that have conditioned the quality of life.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

“RIKONCEPTIMI I QENDRES SE QYTETIT TE FIERIT”

[/vc_column_text][vc_column_text]

Strategjia e projektit ka si qëllim përfundimtar rritjen e atyre elementëve që
karakterizojnë identitetin e Fierit, rindërtimin e një sërë raportesh që kanë kushtëzuar cilësinë e jetës:

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”5501″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

THE PROJECT’S  STRATEGY

‘’Fier’s city centre regeneration”

[/vc_column_text][vc_column_text]The city’s relationship with the river not only through the presence of a new urban platform, but through a connection to the broader and more complex territory.River revelation towards transparency, visibility, visibility, usability and access to the coast;

The greening relationship permits the recognition of a permeable boundary within compact constructions by enhancing visual perception. Along the shore on the north side of the river, the project proposes, in this regard, a linear park that balances spaces through a green road network with a multidimensional vision due to different perceptions of views.

 

The northern Axis also remembers a pedestrian system, the “Promenade”, and a wide greenery system.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

STRATEGJIA E PROJEKTIT

‘’Rikonceptimi i qendrës së qytetit të Fierit’’

[/vc_column_text][vc_column_text]- Marrëdhënia e qytetit me lumin, jo vetëm nëpërmjet pranisë së një platformë të re urbane, por nëpërmjet një lidhje me territorin më të gjerë dhe kompleks.
Rizbulimi i lumit kundrejt transparencës, shikimit, shikueshmerisë, përdorshmërisë dhe qasjes me bregun;

– Marrëdhënia me gjelbërimin lejon njohjen e një kufiri (të depërtueshëm) në brëndësi të ndërtimeve kompakte duke rritur perceptimin vizual. Përgjatë bregut në anën veriore të lumit, projekti propozon, në lidhje me këtë, një park linear që balancon hapësirat përmes një rrjeti rrugësh jeshile me një vizion shumëdimensionalë, për shkak të perceptimeve të ndryshme të pikëpamjeve .

Aksi verior rimendon edhe një sistem për këmbësorë, “Promenade”, dhe një sistem të gjerë gjelbërimi;

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5504″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5505″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]On both sides of the river are placed new architectures with different functions.

The new Axis (Assembled Bridge) assimilates the running of existing roads (Jakov Xoxa Str.), Square Plaza Europa, becomes a new pole with the aim of activating interaction and increasing urban quality. From here it goes all the way, without obstacles, in one direction to multifunctional buildings.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Në të dy anët e lumit ka  objekte arkitektonike të reja me funksione të ndryshme.

Aksi i ri ( ura me fasilitete) asimilon drejtimin e rrugëve ekzistente (Rr.Jakov Xoxa) e Sheshi Europa Plaza, bëhet poli i ri me qëllim aktivizimin e bashkëveprimit dhe rritjen e cilësisë urbane. Nga këtu niset gjithçka, pa pengesa, në një drejtim deri tek ndërtesa polifunksionale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5506″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5507″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The building, as an urban landmark, which in its cover adorns the directions of the three axes from which it is born, and allows the interaction to a higher level where people can enjoy the landscape that offers the whole project. From here we reach the urban park, immersed in a variety of essences and species of trees that create empathy by means of sensory experience.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Ndërtesa, si një landmark urban i cili në mbështjelljen  tij asorbon drejtimet e tre akseve nga të cilët lind, dhe lejon ndërveprimin në një nivel më të lartë, ku njerëzit mund të shijojnë peisazhin që ofron i gjithë projekti. Nga këtu arrijmë në parkun urban, i zhytur në një larmi esencash dhe lloje pemësh që krijojnë empati me anë të eksperiencës sensoriale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5508″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5509″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”nivo” interval=”3″ images=”5510,5512,5514,5515,5518,5519,5538,5520,5536,5539,5540,5522,5524,5525,5526,5528,5529,5530,5531,5532,5533,5534,5535,5516,5517,5537,5523,5527″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment