Tirana Olympic Park

Tirana Olympic Park

Project name:
Typology:
Studio:
Architect:

Location:
Status:
Construction year:
Floor Area:
Floors:
Photography:
Collaborators:

Tirana Olympic Park
Sports
DEAstudio
Ervin Taçi; Alket Meslani; Klodiana Emiri; Sonila Papa
Tirana, Albania
Constructed
2017
54 480 m2
Bora Dervishi, Gent Onuzi
Ervin Taçi; Besfort Kryeziu; Gent Onuzi
Mechanical: Spiro Drita Electrical: Ergest Skraparlliu Structural engineering: Gerti Çalliku, Valbona Çalliku

Tirana Olympic Park approaches a well defined challenge in masterplan and architecture level in keeping people as near as possible to the sport. Magic of the sport in joining people and transmitting them energy was the endless project fable, adapting an existing degraded structure and building a new one in a harmony of common and distinguished language.

Parku Olimpik i Tiranës i afrohet një sfide të përcaktuar mire, në mbajtjen e njerëzve sa më pranë sportit, në nivel masterplani dhe arkitekture. Magjia e sportit në bashkimin e njerëzve dhe transmetimit të energjisë te ta ishte fabula e pafund e projektit, duke përshtatur një strukturë ekzistuese të degraduar dhe duke ndërtuar një të re, në harmoni me një gjuhë të përbashkët dhe të dalluar.

Albanian Ministry of Education and Sports decided to transform an existing 54480 m2 plot in a new training center for the most prestigious Olympic national sports, revitalizing at the same time a huge and important urban area of Tirana. The program includes: 1. masterplan for the site; 2. design for the rehabilitation of an existing degraded structure, originally designed for basketball and volleyball training center of a local club. The building was never completely finished, due to the club financial problems. The competitors were strongly invited to preserve the existing structure and transform it in a national training center; 3. design of a new building dedicated for the Olympic Committee and National Sport Federations Administration; 4. weightlifting & Greco-Roman wrestling training center, sports with the major international achievements.

Ministria e Arsimit dhe Sportit Shqiptar vendosi të shndërrojë një komplot ekzistues 54480 m2 në një qendër të re trainimi për sportet kombëtare olimpike më prestigjioze, duke rigjallëruar në të njëjtën kohë një zonë të madhe dhe të rëndësishme urbane të Tiranës. Programi përfshin: 1. masterplan për zonën; 2. dizajn për rehabilitimin e një strukture ekzistuese të degraduar, të krijuar fillimisht për qendrën e trajnimit të basketbollit dhe volejbollit të një klubi vendor. Ndërtesa nuk u përfundua kurrë plotësisht, për shkak të problemeve financiare të klubit. Konkurrentët u ftuan me forcë të ruajnë strukturën ekzistuese dhe ta shndërrojnë atë në një qendër kombëtare trajnimi; 3. hartimi i një ndërtese të re dedikuar Komitetit Olimpik dhe Administratës Kombëtare të Federatave të Sportit; 4. Qendra e Trajnimit të Mundjes për Peshëngritje dhe ajo Greko-Romake, sport me arritjet kryesore ndërkombëtare.

Symbiosis Energy-synergy, sport-people like an inexhaustible spot for the actual and future generations was the targeted objective of the project transformed naturally in the concept of the design in masterplan, urban design and architecture level. From the urban scheme it is evidenced the presence of the sport in the people everyday life, designing a transition pedestrian path, that across the plot and a main square dedicated for the entrances in each building of the program and at the same time as a social interaction place.

Simbiozat energji – sinergji, njerëzit sportivë si një pikë e pashtershme për gjeneratat aktuale dhe të ardhshme, ishin objektivi i synuar i projektit të shndërruar në mënyrë natyrale në konceptin e dizajnit në masterplan, design urban dhe në nivel arkitektonik. Nga skema urbane dëshmohet prania e sportit në jetën e përditshme të njerëzve, duke hartuar një shteg kalimi këmbësorësh, atë përtej truallit dhe një shesh kryesor të dedikuar për hyrjet në secilën ndërtesë të programit dhe në të njëjtën kohë si vend bashkëveprimi social.

Rehabilitation of the existing structure of handheld game training center in a new sport hall turned in a design challenge, going beyond the initial program expectations proposing a Multi Sport Hall of 1 400 spectators for national and international events. The concept of the building energy was brought in the design as perception of dynamics through horizontal and diagonal lines of movements, with everything in clear evidence inspired by the principles of Antonio Sant Elia.

Rehabilitimi i strukturës ekzistuese të qendrës së trainimit të lojërave me dorë në një sallë të re sportive, u kthye në një sfidë të projektimit, duke shkuar përtej pritjeve të programit fillestar duke propozuar një Sallë Multi Sportive prej 1 400 spektatorësh, për ngjarje kombëtare dhe ndërkombëtare. Koncepti i energjisë së ndërtesës u soll në modelim si perceptim i dinamikës përmes linjave të lëvizjeve horizontale dhe diagonale, të frymëzuara nga parimet e Antonio Sant Elia.

The analysis of the existing structure bring the design team to the decision of preserving the existing columns and replacing only the concrete degraded covering. A large lamellar wooden nave structure was chosen for lightening the constructive weight on the existing support columns. In the new covering structure were added even two extra supports, evident even in the section silhouette of the building, relativising the importance of the existing columns in the general structure. The curved covering, not distant from the identikit of the past concrete one, limiting visually the height of the building in relation with the surrounding houses, but at the same time as basis for constructing a common language in skylines and materials for all the complex.

Analiza e strukturës ekzistuese sjell ekipin e projektimit në vendimin e ruajtjes së kolonave ekzistuese dhe zëvendësimit të mbulesës së degraduar të betonit. U zgjodh një strukturë e madhe rrethore prej druri, për ndriçimin e peshës konstruktive në kolonat ekzistuese të mbështetjes. Në strukturën e re të mbulimit u shtuan edhe dy mbështetëse shtesë, të dukshme edhe në siluetën e ndërtesës, duke relativizuar rëndësinë e kolonave ekzistuese në strukturën e përgjithshme. Mbulesa e lakuar, jo shumë ndryshe nga identiteti i betonit të mëparshëm, kufizon vizualisht lartësinë e ndërtesës në raport me shtëpitë përreth, por në të njëjtën kohë qëndron si bazë për të krijuar një gjuhë të përbashkët me skyline-in dhe materialet e përdorura  në të gjithë kompleksin.

about Dea Studio

DEA Studio has a long experience in large scale urban planning, urban design and architecture projects conforming to the standards equal to the ISO 9001 certificate of quality management systems.

post a comment

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial