fbpx

Restaurant Design Trends of 2019

Restaurant Design Trends of 2019

Decor trends come and go in the restaurant industry fairly quickly as peoples’ tastes change. For instance, the rustic barn style that features lots of dark wood, earthy colors, and heavy pieces of metal with an aged patina has been a major trend for the past few years. But now that trend is starting to fade away, and it’s being replaced by new styles of restaurant interior design. How your restaurant looks, how the colors affect your guests, and how stylish your dining space is have a profound impact on your customers, which makes it important for restaurant owners and managers to be aware of design trends and update their restaurant design.

Trends in the foodservice industry are constantly changing and adjusting based on society and what’s popular with consumers. Restaurant interior design trends especially have gone through a dramatic change from previous years, so it’s important for your business to keep these new trends and concepts in mind when you decide how to update your restaurant’s decor in 2019.

Tendencat e dekorit vijnë dhe ikin në mënyrë të shpejtë në industrinë e restoranteve, pasi shijet e njerëzve ndryshojnë. Për shembull, stili rural i hambarit që përmban shumë dru të errët, ngjyra dheu dhe copa të rënda metali me bronx të vjetër,  ka qenë një prirje e madhe për vitet e fundit. Por tani ai trend po fillon të venitet, dhe po zëvendësohet nga stilet e reja të dizajnit të arredimit të restoranteve. Si duket restoranti juaj, si ndikojnë ngjyrat te klientët tuaj dhe sa stil ka hapësira juaj e ngrënies, ka një ndikim të thellë te klientët tuaj, gjë që e bën të rëndësishme që pronarët dhe menaxherët e restoranteve të jenë të vetëdijshëm për tendencat e projektimit dhe të përditësojnë dizajnin e restorantit të tyre.

Tendencat në industrinë e shërbimit ushqimor janë vazhdimisht duke ndryshuar dhe përshtatur bazuar te shoqëria dhe ajo që është e njohur për konsumatorët. Tendencat e interior design-it të restoranteve kanë kaluar nëpër një ndryshim dramatik nga vitet e kaluara, kështu që është e rëndësishme për biznesin tuaj që të mbani në mend këto tendenca dhe koncepte të reja kur të vendosni se si të dekoroni restorantin tuaj në vitin 2019.

4M Architecture

COMMUNAL EATING

As we shift away from take-out and meal kits, consumers are searching for dining experiences enhanced with a more social atmosphere than ever before. That’s why communal eating spaces are on this year’s list of top design trends. Offering open tables and shared spaces amongst strangers creates a unique social atmosphere perfect for those looking to engage with both the food and each other.

HAPËSIRAT E PËRBASHKTA TË NGRËNIES

Ndërsa largohemi nga ushqimet “take-out”, konsumatorët po kërkojnë kushte të përmirësuara të ngrënies me një atmosferë më sociale se kurrë më parë. Kjo është arsyeja pse hapësirat e përbashkta të ngrënies janë në listën e këtij viti të tendencave kryesore të projektimit. Ofrimi i tavolinave të hapura dhe hapësirave të përbashkëta midis të huajve krijon një atmosferë unike shoqërore të përsosur për ata që kërkojnë të merren me ushqimin dhe njëri-tjetrin.

ArchiMED S.P.S

OPEN KITCHEN

With a rise in demand for more food transparency in restaurants, it should come as no surprise that open kitchen concepts are on the rise in 2019. Customers want to see, hear, and smell food the minute they step through your restaurant’s doors as a part of the overall dining experience.

KUZHINA E HAPUR

Me rritjen e kërkesave për më shumë transparencë të ushqimit në restorante, nuk duhet të na befasoj fakti që konceptet e kuzhinës së hapur janë në rritje në vitin 2019. Konsumatorët duan të shohin, dëgjojnë dhe nuhasin ushqimin në minutën që hapin dyert e restorantit si pjesë të përvojës së përgjithshme të ngrënies.

Image: Pinterest

HYGGE AND COZY ATMOSPHERE

Hygge (pronounced HYOO-guh) is a Danish word and concept, and it doesn’t have a direct translation, but it roughly encompasses the feeling of cozy contentment. The hygge trend has blown up recently, and it’s finally starting to spread to the foodservice industry. Some restaurants are attempting to make their dining spaces feel more cozy, inviting, and hygge by using candles, warm and rustic elements, and comfortable furniture.

ATMOSFERA HYGGE DHE KOMODE

Hygge (e shqiptuar HYOO-guh) është një fjalë dhe koncept danez, dhe nuk ka një përkthim të drejtpërdrejtë, por përfshin përafërsisht ndjenjën e kënaqësisë komode. Trendi i “hygge” është përhapur kohët e fundit, dhe më në fund po fillon të përhapet në industrinë e shërbimeve ushqimore. Disa restorante janë duke u përpjekur t’i bëjnë hapësirat e tyre të ngrënies më komode, duke ftuar dhe mikpritur duke përdorur qirinj, elementë të ngrohtë dhe të thjesht dhe mobilje të rehatshme.

Archistudio

INCORPORATING LOCAL ART

While it’s not uncommon to find the works of local artists hanging around your favorite coffee shop, this idea is making its way into mainstream foodservice design in 2019. Whether it’s paintings, photographs, sculptures, or lighting fixtures, more and more restaurants are looking to connect with their community members by showcasing local talent and designs.

PËRFSHIRJA E ARTIT LOKAL

Ndërsa nuk është e pazakontë të gjesh veprat e artistëve vendas që varen përreth kafeterisë suaj të preferuar, kjo ide po bën rrugën e saj në dizajnin e industrisë së shërbimit të ushqimeve në vitin 2019. Pavarësisht nëse janë piktura, fotografi, skulptura, apo pajisje ndriçimi, gjithnjë e më shumë restorante po kërkojnë të lidhen me anëtarë të komunitetit të tyre duke shfaqur talentin dhe modelet vendase.

Aurora Baba

INSTAGRAMMABLE DECOR

Creating an entire restaurant or specific space to be “Instagrammable” continues to top the charts when it comes to design trends. Whether it’s an eye-catching exterior, plant wall, or statement design element, making your restaurant’s decor interactive and photogenic can provide a serious leg up on the competition.

DEKORI I PROMOVUESHËM

Krijimi i një restoranti të tërë ose hapësire specifike për të qenë “Instagrammable” vazhdon të kryesojë listat kur bëhet fjalë për tendencat e projektimit. Pavarësisht nëse është një element i jashtëm, mur i gjelbër ose element dizajni i ekspozuar, duke e bërë dekorin e restorantit tuaj ndërveprues dhe fotozhenik, mund të ofrojë një konkurrencë serioze.

4M Architecture

BOHO PATTERNS AND RICH TONES

Rich jewel tones and Boho-inspired patterns and textures are making their way onto the restaurant scene in 2019. Layering striking patterns with bold colors brightens up your restaurant’s decor and creates a warm, inviting feel to match your aromatic, spice-filled dishes.

DEKORI BOHO DHE TONET E NDEZURA

Tonet e ndezura, modelet dhe teksturat e frymëzuara nga stili Boho, po e bëjnë rrugën e tyre drejt skenës së restoranteve në vitin 2019. Modelet e shtresave me ngjyra të guximshme, ndriçojnë dekorimin e restorantit tuaj dhe krijojnë një ndjenjë të ngrohtë, ftuese për tu harmonizuar me pjatat tuaja aromatike, të mbushura me erëza.

LAAGO architects

PLANTS AND GREEN SPACES

Many foodservice establishments are now concerned with offering food that is not only delicious but also healthy and nourishing. As a result, many owners are choosing to use greenery and live plants as part of their restaurant interior design to reinforce the feeling of vibrancy and health that you get from their food.

BIMËT DHE HAPËSIRAT E GJELBËRTA

Shumë institucione të shërbimeve ushqimore tani janë të interesuar të ofrojnë ushqim jo vetëm të shijshëm, por edhe të shëndetshëm dhe ushqyes. Si rezultat, shumë pronarë po zgjedhin të përdorin gjelbërimin dhe bimët si pjesë e dizajnit të brendshëm të restorantit të tyre për të forcuar ndjenjën e gjallërisë dhe shëndetit që merrni nga ushqimi i tyre.

UDV architects

CEILING DECORATION

The ceiling is now considered such an important element in a space that it is often referred to as the fifth wall in decorating. Painting or adding a design element to a ceiling can really change a space from ho-hum to awe-inspiring.

DEKORIMI I TAVANEVE

Tavani tani konsiderohet një element kaq i rëndësishëm në një hapësirë që shpesh quhet muri i pestë në dekorim. Pikturimi ose shtimi i një elementi të projektimit në një tavan mund të ndryshojë me të vërtetë një hapësirë nga të zakonshme në inspiruese.

BG Group

Source: https://www.webstaurantstore.com/blog/2374/top-restaurant-design-trends.html

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial