Resin Art – Oniro Studio

Resin Art – Oniro Studio

What is ONIRO…

Çfarë  është  Oniro ?

Description from the author.  Oniro means dream in Greek, and that’s how the studio started 3 years ago as a dream of beauty, and creating art. Objects in color and design as a tangible dream, which one sees with open eyes.
At first, the work was done with acrylic paint, until one day I discovered by chance on the internet, the resin. I can say it was love at first sight.

Rrëfim nga autorja. Oniro nga greqishtja do të thotë ëndërr, ashtu siç nisi dhe studioja para 3 vitesh si një ëndërr për të bukurën, për të krijuar art. Objekte me ngjyra dhe dizajn si një ëndërr e prekshme, që e shikon me sy hapur.
Fillimisht punimet bëheshin me bojra akrilike, derisa një ditë, rastësisht në internet zbulova rezinën. Mund të them se ishte dashuri me shikim të parë.

Why resin as the main material for your art?

Pse zjodhe rezinën si materialin kryesor të artit  tënd?

I chose Resin for many reasons. Unlike acrylic paints, resin has a shiny effect that resembles glass. It is resistant to factors such as water – humidity and it lasts a long time without being damaged.
It creates a very beautiful depth effect and lets you work with several layers creating magical effects.

Rezinën e kam zgjedhur për shumë arsye. Ndryshe nga bojrat akrilike, rezina ka një efekt shkëlqyes që ngjason shumë me xhamin. Është rezistente ndaj faktorëve si uji – lagështira dhe i reziston shumë kohës pa u dëmtuar. Ajo krijon një efekt shumë të bukur të thellësisë si dhe të lejon të punosh me disa shtresa, duke krijuar efekte magjike.

From art object, how did Oniro evolve to produce pieces of design like tables ?

Nga objekte arti, si u zhvillua Oniro  për të krijuar objekte dizajni si tavolinat?

In fact, the first object I created with resin was a wooden cutting board. Then I worked with resin on any other object that inspired me and now we have achieved a range of more than 50 different products.
The profession as an architect has pushed me to create unique products for interior design such as desks, paintings, luminaries, mirrors and more.

Në fakt, objekti i parë që kam krijuar me rezinë ka qënë një derrasë prerëse kuzhine. Pastaj çdo objekt tjetër që më frymëzonte e punoja me rezinë, duke arritur nje gamë gjithnjë e më të gjërë  aq sa sot  mundet të numërojë më  shumë se 50 produkte te ndryshme.
Profesioni si arkitekte më ka shtyrë për të krijuar produkte unike për arredimin e brendshëm si tavolinat, pikturat, ndricçuesit, pasqyrat etj.

Where can clients find you ?

Ku mundet t’ju gjejnë  interesuarit për të parë punët e tua ?

We operate online on the social network instagram @oniro.studio. You can also visit us at the new studio located in Myslym Shyri Street at “Cam” Market entrance. There,  we suggest our clients the best for the needs of their interior.

Ne operojmë online në rrjetin social instagram @oniro.studio. Gjithashtu mund të  vizitoni  studion e re qe ndodhet në rrugën Myslym Shyri, tek hyrja e tregut Cam. Aty ne mundohemi ti sygjerojmë  klienteve tanë më të mirën për nevojat e  ambjenteve te tyre.

What is you vision for Oniro?

Si e sheh të ardhmen e  Oniro-s, cili është vizioni yt?

My vision will always remain to improve and give my best to the client.
Also one of my goals is to make creations for clients outside the borders of Albania, as well as opening an exhibition, which is one of my nearest plans.

Vizioni im do te mbetet gjithmone per tu permiresuar dhe per ti dhene klientit me te miren e mundshme.
Gjithashtu nje nga synimet e mija eshte qe krijimet ti perfitojne dhe klientet jashte kufijve te Shqiperise, si dhe celja e nje ekspozite, qe eshte nje nga planet e mija te aferta.

Will the product range expand to utilitarian objects or will it be a mix between art and function?

Do zgjerohet gama e produkteve drej objekteve utilitare apo do jetë një miksim midis artit dhe funksionit?

The range of products is expanding day by day, and customers are the ones who inspire me to do so by suggesting their ideas. Our goal is to bring innovative products that are aesthetically and functionally curable.

Gama e produkteve po zgjerohet dita ditës dhe janë  klientet ata që më frymezojnë për ta bërë ketë duke më sygjeruar idetë e tyre. Qëllimi jonë është që të sjellim produkte inovatore, që  të jenë sa më të kuruara nga ana estetike dhe funksionale.

As a young entrepreneur what were the difficulties you encountered ?

Cilat janë vështirësitë që ke hasur si nje sipërmarrëse e re?

Difficulties and challenges as a young entrepreneur are also daily, due to the fact that each stage of the work is done by one person, from the completion of the works to the sale. When you do not lack the desire to improve, everything is possible.
The biggest motivation and inspiration for me is the work process itself.
I also try to attend seminars and read a lot of business books about sales and marketing to take my entrepreneurship a step further.

Veshtiresite dhe sfidat si sipermarrese e re jane te perditshme edhe per faktin se cdo etape e punes behet nga nje person qe nga realizimi i punimeve deri te shitja e tyre. Kur nuk mungon deshira per tu permiresuar,cdo gje eshte e realizueshme.
Motivimi dhe frymezimi me i madh per mua eshte vete procesi i punes.
Gjithashtu mundohem te marr pjese ne seminare dhe te lexoj shume libra biznesi rreth shitjeve dhe marketimit  per ta cuar sipermarrjen time nje hap me tutje.

post a comment