Upper Qeparo revitalisation

Upper Qeparo revitalisation

Project by Klaudio ÇURMAKU & Kristi NAÇO

Abstract

This project consist in a proposal of reusing a abandoned coastal village in south of Albania by changing it functions turning them into tourist developments, preserving the individual character as far as possible.

 

Abstrakt

Ky projekt konsiston në një propozim të ripërdorimit të një fshati bregdetar të braktisur në jug të Shqipërisë duke ndryshuar funksionet e tij duke i kthyer ato në zhvillime turistike, duke ruajtur sa më shumë karakterin individual.

The economic plan is referred to Urban Management Program of TU Berlin project  “Sustainable Models of Heritage Conservation and Revitalization”. A Proposal for the Historic Villages of Vuno and Qeparo, Albania” by concentrating the project only in Qeparo.

Plani ekonomik i referohet Programit të Menaxhimit Urban të projektit TU Berlin “Modele të Qëndrueshme të Ruajtjes dhe Rijetëzimin të Trashëgimisë”. Një Propozim për fshatrat Historike të Vuno dhe Qeparo, Shqipëri “duke u përqendruar projektin vetëm në Qeparo.

There is proposed a bipartite system made up of two linked entities: (1) a for-profit entity, the Village Corporation, tasked with generating financial capital via a land trust and a local business, the Village Hotel and (2) a non-profit entity, the Village Conservation Lab, tasked with conducting the conservation work.

Kemi  propozuar një sistem dypalësh  i përbërë nga dy njësi të lidhura: (1) një entitet fitimprurës, Korporata e  Fshatit, e ngarkuar me gjenerimin e kapitalit financiar përmes një Trustet të tokës dhe një biznesi lokal, Hoteli i Fshatit dhe (2) një  entiteti jo-fitimprues , Laboratori i Konservimit të Fshatit, i ngarkuar me kryerjen e punës së konservimit.

The intervention consist in three areas, the center of the village where are proposed the restoration and adaptation of some of buildings that form the main plaza and two Village Hotels,which are selected under certain conditions as are:

– reasonable distance between each-other
– currently uninhabited
– good condition
– beautiful view towards mountains and sea
– short distance from the village centre

Ndërhyrja fokusohet në tre zona, qendra e fshatit ku është propozuar restaurimi dhe adaptimi i disa ndërtesave që formojnë sheshin kryesor dhe dy Hoteleve të Fshatit, të cilat janë përzgjedhur në kushte të caktuara siç janë:

– distanca të arsyeshme ndërmjet njëri-tjetrit
– aktualisht të pabanuara
– në gjendje të mirë
– kanë një pamje e bukur drejt maleve dhe detit
– distancë e shkurtër nga qendra e fshatit

Master Graduation project by Klaudio ÇURMAKU dhe Kristi NAÇO, at FAU (Faculty of Architecture and Urbanism )  under the supervision of  Prof. Florian Nepravishta.

Projekt diplome nga Klaudio ÇURMAKU dhe Kristi NAÇO, pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës,  udhëhequr nga Prof. Florian Nepravishta. 

post a comment