Murano në Archispace

Murano në Archispace

Venetian glass is thought to have been made for over 1,500 years, and production has been concentrated on the Venetian island of Murano since the 13th century. Today Murano is known for its art glass, but it has a long history of innovations in glassmaking in addition to its artistic fame—and was Europe’s first major glassmaking center.

Qelqi venecian mendohet të jetë bërë prej më shumë se 1.500 vjet dhe prodhimi i tij është përqendruar në ishullin venecian të Muranos që nga shekulli i 13-të. Sot Murano njihet për  artin e xhamit, por ai ka një histori të gjatë inovacionesh në prodhimin e produkteve të xhamit përveç famës së tij artistike –  ishte qendra e parë e madhe në Evropë për krijimin e xhamit.

photo by dotravel.com

Why is Murano glass  so special?  It is the glass powder used to create the Murano glass. The ingredients of the homogenous mixture of various substances in the form of a powder used to create Murano glass is a well-kept secret among the glass-manufacturers of Murano since centuries.  Everybody knows about it, but nobody talks about it in the island of Murano.

Owning a real Murano glass is truly a unique and special experience. When the rays of sunlight shines through the Murano glass and its colors become alive, then one can truly appreciate the ancient tradition of Murano glass making.

In addition to utilitarian objects,  amazing chandelier, lightings are created with Murano Glass, adding to your spaces a touch of class. You can find some of these pieces of art at our offices, at ArchiSpace, scroll down to know more :

Por çfarë e bën kaq të veçantë për qelqin Murano?I gjithë sekreti është pluhuri i xhami i cili përdoret për krijimin e qelqit Murano. Përbërësit homogjenë të substancave të ndryshme të përdorura në formën e një pluhuri për të krijuar qelqin Murano janë një sekret i ruajtur mirë midis prodhuesve të qelqit Murano që prej shekujsh. Të gjithë e dinë për këtë, por askush nuk flet për këtë temë në ishullin Murano.

Të kesh një Murano është një eksperience e veçantë. Në momentin që rrezet e diellit bien mbi Muranon, atëherë ngjyrat e tij marrin jetë, dhe aty e vlerësoni traditën disa shekullore e të krijimit të qelqit Murano.

Përpos objekteve utilitare, Murano përdoret gjerësisht edhe në ndricuesit. Ne ju sjellim disa nga modelet të cilat mundet t’i përjetoni në ambjentet e Archispace, lexoni më poshtë :

Gatsby Naked

The Murano chandeliers Gatsby Naked collection is a special edition of the Gatsby collection. The structure of the chandeliers is the same of the Gatsby chandeliers, but here the plissè fabric truncated cone lampshades are susbituted with cups that diffuse the light in the sorrounding space.

These cups are handcrafted, their surface is decorated with the “rigadin” technique (blown glass with straight ribs on the surface). Their shape resembles that of the crown and the final element, contributing to the harmony of the whole structure.

The cups that sorround the light bulbs give even more lightness and transparency to the whole structure, turning the chandelier into an outstanding decoration object.

The Gatsby Naked collection can be customised in many ways, in order to meet customers’ requests; many different colours, sizes and models are available. The collection includes wall lamps, table lamps and floor lamps.

Gatsby Naked

Koleksioni i llambadarëve Murano Gatsby Naked është një edicion special i koleksionit Gatsby. Struktura e llambadarëve është e njëjtë me llambadarët Gatsby, por këtu, llambat në formë koni me pëlhurë të ngurtë “plissè” janë zëvendësuar me kupa që shpërndajnë dritën në hapësirën rrethuese.

Këto kupa janë punuar me dorë, sipërfaqja e tyre është zbukuruar me teknikën “rigadin” (xhami i fryrë me brinjë të drejtë në sipërfaqe). Forma e tyre i ngjan asaj të kurorës dhe elementit përfundimtar, duke kontribuar në harmoninë e të gjithë strukturës.

Kupat që rrethojnë llambat e dritës i japin akoma më shumë butësi dhe transparencë të gjithë strukturës, duke e shndërruar llambadarin në një objekt të jashtëzakonshëm dekorues.

Koleksioni Gatsby Naked mund të personalizohet në shumë mënyra, në mënyrë që të përmbushë kërkesat e klientëve; shumë ngjyra, madhësi dhe modele janë të disponueshme. Koleksioni përfshin ndricues muri, ndricues tavoline dhe ndricues toke.

Swing 275

The collection of Murano glass chandeliers Swing 275 is one of our collections that most differs from the classic Murano tradition: the design of this collection is closer to the natural shapes.

The decorative wavy elements that sorrounded the central arm recall some plants, the cups evoke the bluebell’s corolla. Two variations of the Swing collection are available in the catalogue, Swing 275 is the one with upward lights.

All the elements that composed the chandelier are made of blown glass, this confers to the lighting work a certain uniformity. This collection stands out not only for its design, but also for the colours available. Among the colours, it stands out the iridiscent amber, a particular shade of amber with iridiscent finishings, whose glares gives a magic atmosphere to the surrounding space.

Swing 275

Koleksioni i llambadarëve prej xhami Murano, Swing 275, është një nga koleksionet që ndryshon më shumë nga tradita klasike Murano: dizajni i këtij koleksioni është më afër formave natyrore.

Elementët me onde dekorative që rrethojnë krahun qendror, të kujtojnë disa bimë, ku kupat marrin formën e borzilokut. Janë dy variante të koleksionit Swing  në dispozicion , Swing 275 është me drita të drejtuara lart.

Të gjithë elementët që përbejnë llambadarin janë bërë prej qelqi të çelur, kjo i jep punës së ndriçimit një uniformitet të caktuar. Ky koleksion qëndron jo vetëm për hartimin e tij, por edhe për ngjyrat e disponueshme. Në mesin e ngjyrave, dallohet qelibari iridizant, një hije e veçantë e qelibarit me prekje iridishente, shkëlqimet e së cilës i japin një atmosferë magjike hapësirës përreth.

Source: https://www.multiforme.eu

post a comment