fbpx

HIGHLIGHT: ALVAR AALTO

HIGHLIGHT: ALVAR AALTO

‘I do not write, I build‘, said Alvar Aalto once, and he sure did. This architect developed a unique style and designed not only buildings but also very nice pieces of furniture that we still see today.

Alvar Aalto (1898 – 1976), is a world-known Finnish architect, sculptor, artist, and furniture designer. He was part of the Modern Movement of Architecture, but he developed his own style, based on modernist architecture combined with the usage of local materials and his own personal expression. Although Aalto was from a younger generation, he is considered one of the master architects of Modern Architecture, along with Le Corbusier, Mies Van Der Rohe and Walter Gropius, and today he is recognized as one of the most important architects from that country.

A towering figure of Modernist architecture, Alvar Aalto began his career in the ‘20s in what was then the newly-independent nation of Finland, helping define the style and aesthetic reputation of the rising Scandinavian nation. Aalto’s architectural creations, as well as his lighting, furniture and glassware, were total works of art, often Expressionist in style, imbued with a keen awareness for those who would live and work inside. “God created paper for the purpose of drawing architecture on it,” he said. “Everything else is at least for me an abuse of paper.” Let’s find out more about him!

“Unë nuk shkruaj, ndërtoj”, ka thënë Alvar Aalto, dhe ai me siguri kështu ka bërë. Ky arkitekt zhvilloi një stil unik dhe projektoi jo vetëm ndërtesa, por edhe pjesë shumë të këndshme të mobiljeve që ne ende shohim sot.

Alvar Aalto (1898 – 1976), është një arkitekt finlandez, skulptor, artist dhe dizajner mobiljesh, i njohur në botë. Ai ishte pjesë e Lëvizjes Moderne të Arkitekturës, por ai zhvilloi stilin e tij, bazuar në arkitekturën moderniste të kombinuar me përdorimin e materialeve vendase dhe shprehjen e tij personale. Edhe pse Aalto ishte nga një brez i ri, ai konsiderohet një nga arkitektët mjeshtër të Arkitekturës Moderne, së bashku me Le Corbusier, Mies Van Der Rohe dhe Walter Gropius, dhe sot ai njihet si një nga arkitektët më të rëndësishëm finlandez.

Një figurë e mrekullueshme e arkitekturës moderniste, Alvar Aalto filloi karrierën e tij në vitet ’20, ku në atë kohë Finlanda ishte një kombi i pavarur, duke ndihmuar në përcaktimin e stilit dhe reputacionit estetik të kombit skandinav në zhvillim. Krijimet arkitektonike të Aaltos, si dhe ndriçuesit i tij, mobiljet dhe enët prej qelqi, ishin vepra të plota arti, shpesh me stil ekspresionist, të mbushura me një vetëdije të fortë për ata që do të jetonin dhe punonin brenda. “Zoti krijoi letër me qëllim që të vizatohet arkitekturë në të,” tha ai. “Cdo gjë tjetër është të paktën për mua një abuzim me letrën.” Le të mësojmë më shumë rreth tij!

Finlandia Hall (1971)

Helsinki, Finland

This seaside concert hall is a centerpiece of the Finnish capital, boasting a towering auditorium and high roof (meant to improve acoustics), curving balconies and an exterior of white marble and black granite.

Finlandia Hall (1971)

Helsinki, Finland

Kjo sallë koncertesh bregdetare është një pjesë kryesore e kryeqytetit finlandez, që mburret me një auditor të mrekullueshëm dhe çati të lartë (me qëllim përmirësimin e akustikës), ballkone të lakuar dhe një eksterior me mermer të bardhë dhe granit të zi.

Town Hall (1962)

Seinäjoki, Finland

The town hall construction was completed in 1962. The porcelain blue tiles on the exterior as well as the grassy wide steps contribute to its modern appearance. The hall comes as a part of a complex designed by the architect that includes a church, a library, and several other amenities.

Town Hall (1962)

Seinäjoki, Finland

Ndërtimi i bashkisë së qytetit përfundoi në vitin 1962. Pllakat blu prej porcelani në pjesën e jashtme, si dhe shkallët e gjera me bar, kontribuojnë në pamjen e saj moderne. Salla vjen si një pjesë e një kompleksi të projektuar nga arkitekti që përfshin një kishë, një bibliotekë dhe shumë pajisje të tjera.

Viipuri Library (1935)

Vyborg – Russia

This building shows how Aalto differed from the first generation of modernist architects, departing towards a personal style, by using local woods and materials and creating a regional architecture, integrated to its location and unique to that place. This style is often referred to as organic or regional modernism. The warm texture of wood creates a sublime contrast to the prevailing white color of the exteriors. The interior is complex in terms of layout, but yet very functional.

Viipuri Library (1935)

Vyborg – Russia

Kjo ndërtesë tregon se si Aalto ndryshonte nga brezi i parë i arkitektëve modernist, duke u nisur drejt një stili personal, duke përdorur dru dhe materiale vendase dhe duke krijuar një arkitekturë rajonale, të integruar në vendndodhjen e saj dhe unike për atë vend. Ky stil shpesh referohet si modernizëm organik ose rajonal. Cilësia e ngrohtë e drurit krijon një kontrast sublim me ngjyrën e bardhë të jashtme mbizotëruese. Brendësia është komplekse për sa i përket paraqitjes, por megjithatë shumë funksionale.

Muuratsalo Experimental House (1953)

Säynätsalo, Finland

Soon after the passing of his wife in 1949, this island home served as Aalto’s workspace and proving ground for decades, the L-shaped structure is in a clearing surrounded by boulders and stones are covered with moss, bilberry and lingonberry bushes. Aalto played with and experimented with ceramics, solar heating and bricks (note the patchwork facade of different brick on the main structure).

Muuratsalo Experimental House (1953)

Säynätsalo, Finland

Pas vdekjes të gruas së tij në 1949, kjo shtëpi ishulli shërbeu si hapësirë pune e Aaltos dhe duke dëshmuar terren për dekada të tëra, struktura në formë L është në një hapsirë të pastër të rrethuar me gurë dhe gurët janë të mbuluar me myshk dhe shkurre. Aalto luajti dhe eksperimentoi me qeramikë, ngrohje diellore dhe tulla (vini re fasadën lara-lara me tulla të ndryshme në strukturën kryesore).

Baker House (1946)

Cambridge, Massachusetts

As anyone who’s lived inside Aalto’s most famous structure in the U.S. can attest to, few architect’s have given so much thought to the aesthetic enjoyment of college students. This serpentine structure on the Charles River offers an elegant solution to the problem of maximizing the view for each resident, resulting in an array of room types.

Baker House (1946)

Cambridge, Massachusetts

Si cdokush që ka jetuar brenda strukturës më të famshme të Aaltos në Sh.B.A, mund të dëshmojnë që pak arkitektë kanë menduar kaq shumë për kënaqësinë estetike të studentëve të kolegjit. Kjo strukturë e gjarpëruar në lumin Charles ofron një zgjidhje elegante për problemin e maksimizimit të pamjes për çdo banor, duke rezultuar në grupe të ndryshme të llojeve të dhomave.

Säynätsalo Town Hall (1949)

Säynätsalo, Finland

Occupying the center of a small farming town in Finland, Säynätsalo’s Town Hall might appear almost too monumental for its context. Designed by Alvar Aalto in 1949, the town hall is a study in opposition: elements of classicism and the monumental blended with modernity and intimacy to form a cohesive new center-point for the community. These and other aspects of the design initially proved somewhat divisive, and the Town Hall has not been without controversy since its inception.

Säynätsalo Town Hall (1949)

Säynätsalo, Finland

Duke pushtuar qendrën e një qyteti të vogël bujqësor në Finlandë, Bashkia e Säynätsalo mund të duket pothuajse shumë monumentale për kontekstin e saj. Projektuar nga Alvar Aalto në 1949, bashkia është një studim me kontraste: elementë të klasicizmit dhe monumentaliteti të ndërthurur me modernitetin dhe intimitetin për të formuar një qendër të re kohezive për komunitetin. Këto dhe aspekte të tjera të dizajnit fillimisht u treguan disi të përçara, dhe Town Hall nuk i kanë munguar polemikat që nga fillimi i saj.

Stephanuskirche (1968)

Wolfsburg, Germany

Stephanuskirche is considered a modern religious building and is a return to the late work of Aalto’s functionalism of the 1930s. It is located on a slight hill in the middle of the urban life of Wolfsburg. The side of the building that faces the shopping center has a facade clad in Carrara marble and is completely windowless, having a symbolic meaning as it opposes the bustle of the mall beyond it.

Stephanuskirche (1968)

Wolfsburg, Germany

Stephanuskirche është konsideruar një ndërtesë fetare moderne dhe është një kthim në punën e vonë të funksionalizmit të Aalto-s të viteve 1930. Ajo është e vendosur në një kodër të vogël në mes të jetës urbane të Wolfsburgut. Ana e ndërtesës që përballet me qendrën tregtare ka një fasadë të veshur me mermer Carrara dhe është plotësisht pa dritare, duke patur një kuptim simbolik pasi kundërshton ngërçin e qendrës tregtare përtej saj.

Church of the Assumption of Mary (1978)

Italy

Aalto designed this church in the 1960s, during the peak of his experimentation phase. The church has huge arches inspired by ancient architecture and clerestory windows to let in plenty of daylight. The building was finished in 1978, after the designer had died in 1976.

Church of the Assumption of Mary (1978)

Italy

Aalto projektoi këtë kishë në vitet 1960, gjatë kulmit të fazës së tij të eksperimentimit. Kisha ka harqe të mëdha të frymëzuara nga arkitektura e lashtë dhe dritaret e zbrazëta për të lejuar shumë dritë. Ndërtesa ka përfunduar në 1978, pasi arkitekti vdiq në 1976.

Source: https://www.dwell.com/article/alvar-aalto-designs-22b23a84

post a comment

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial