Arkiva

HIGHLIGHT: Alberto Campo Baeza

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Alberto Campo Baeza (born 1946, in Valladolid) is a Spanish architect, Head Professor of Design at the School of Architecture of Madrid ETSAM since 1986. He has built a selected number of very precise buildings and has received many awards. His work has been exhibited in many major cities and has been published in major architectural magazines around the world.

His works have been widely recognized. From the Houses Turégano and de Blas, both in Madrid, to Gaspar House, Asencio House or Guerrero House in Cádiz, Rufo House in Toledo and Moliner House in Zaragoza. And the Olnick Spanu House in Garrison, New York. Or the Centro BIT in Inca-Mallorca, the public space Between Cathedrals, in Cádiz, or the Caja de Granada Savings Bank and the MA, the Museum of Memory of Andalucía, both in Granada. And a nursery for Benetton in Venice. In 2012 he finished the construction of the Offices in Zamora for the Regional Government of Castilla y León. And in 2014 the House of the Infinite (VT House)in Cádiz. Just now, the Cala House in Madrid, is under construction.

Let’s take a look to some works of the architect!

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Alberto Campo Baeza (i lindur në vitin 1946, në Valladolid) është një arkitekt spanjoll, profesor kryesor i Dizajnit në Shkollën e Arkitekturës ETSAM të Madridit që nga viti 1986. Ai ka ndërtuar një numër të caktuar ndërtesash shumë precize dhe ka marrë shumë çmime. Puna e tij është ekspozuar në shumë qytete të mëdha dhe është botuar në revista të mëdha arkitektonike anembanë botës.

Veprat e tij janë të njohura gjerësisht. Nga Shtëpitë Turégano dhe de Blas, të dyja në Madrid, në Gaspar House, Asencio House ose Guerrero House në Cádiz, Rufo House në Toledo dhe Moliner House në Zaragoza; Shtëpia Olnick Spanu në Garrison, Nju Jork; Centro BIT në Inca-Mallorca, hapësira publike midis katedraleve, në Cádiz, Caja de Granada Savings Bank dhe Muzeu i Memories së Andalusisë, të dyja në Granada; si dhe një çerdhe për Benetton në Venedik. Në vitin 2012 ai përfundoi ndërtimin e Zyrave në Zamora për Qeverinë Rajonale të Castilla y León,në vitin 2014 Shtëpinë e Infinit në Cádiz si dhe disa vepra të tjera të mëvonshme.

Le t’u hedhim një sy disa prej veprave të arkitektit!

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”6764″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

OFFICES IN ZAMORA

[/vc_column_text][vc_column_text]From the architects. Within the stone box, a glass box, only glass.  Like a greenhouse. With a double facade similar to a Trombe wall. The external skin of the facade is made of glass, each single sheet measuring 600x300x1,2 and all joined together simply with structural silicone and hardly anything else. As if entirely made of air.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

ZYRAT NË ZAMORA

[/vc_column_text][vc_column_text]Nga arkitektët. Brenda një kutie prej guri ndodhet një kuti xhami, vetëm xham. Ashtu si një serë. Me një fasadë të dyfishtë të ngjashme me një mur Tromb (mure të ndërtesave pasive, ku muri ka një veshje xhami dhe një shtresë ajri ) Veshja e jashtme e fasadës është bërë prej qelqi, secila fletë e vetme me një madhësi 600x300x1,2 dhe të gjitha të ngjitura me një strukturë silikoni dhe pothuajse asgjë tjetër. Sikur të bëhej tërësisht nga ajri.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6769″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

THE HOUSE OF THE INFINITE

[/vc_column_text][vc_column_text]

From the architects. On a marvelous place like a piece of earthly paradise, at Cádiz, we have built an infinite plane facing the infinite sea, the most radical house we have ever made. At the very edge of the waters of the Atlantic Ocean, where the sea unites the new and the old continent, emerges a stone platform. At the place where all the ships from the Mediterranean used to pass and still pass by as they head off into the Atlantic.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

SHTËPIA E INFINITIT

[/vc_column_text][vc_column_text]Nga arkitekti. Në një vend të mrekullueshëm si një copë parajse tokësore, në Cádiz, ne kemi ndërtuar një plan të pafund përballë detit të pafund, shtëpia më radikale që ne kemi bërë ndonjëherë. Në buzë të ujërave të Oqeanit Atlantik, ku deti bashkon kontinentin e ri dhe atë të vjetër, shfaqet një platformë guri. Në vendin ku të gjitha anijet e Mesdheut kalonin dikur dhe vazhdojnë të kalojnë ndërsa shkojnë në Atlantik.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6777″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]There we have erected a house as if it were a jetty facing out to sea. A house that is a podium crowned by an upper horizontal plane. On this resoundingly horizontal plane, bare and denuded, we face out to the distant horizon traced by the sea where the sun goes down. A horizontal plane on high built in stone, Roman travertine, as if it were sand, an infinite plane facing the infinite sea. Nothing more and nothing less.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Atje kemi ngritur një shtëpi sikur të ishte një kasolle përballë detit. Një shtëpi që është një podium i kurorëzuar nga një plan i sipërm horizontal. Në këtë plan tronditës horizontal, të zhveshur, përballemi në horizontin e largët të shkelur nga deti ku perëndon dielli. Një plan horizontal në lartësi, ndërtuar me gur travertin romak, sikur të ishte rërë, një plan i pafund përballë detit të pafund. Asgjë më shumë dhe asgjë më pak.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6783″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

THE olnick spanu house

[/vc_column_text][vc_column_text]From the architects. A place where twilights are a thousand colors as the water breaks into a thousand reflections. A place where the air is clean and calm, and mild. One could say a place that is very close to heaven.

In this impressive place, we establish a plane, a platform that underlines the landscape before us, seeking to enhance it.

A large long box is thus built, with sturdy concrete walls that accentuate its relationship to the land. The roof of this box is flat, paved in stone, travertine, so that we may use it.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

ShtEpia  olnick spanu

[/vc_column_text][vc_column_text]Nga arkitektët. Një vend ku muzgjet janë me mijëra ngjyra, ndërsa uji zbërthehet  në mijëra  reflektime. Një vend ku ajri është i pastër dhe i qetë, dhe i butë. Mund të thuhet një vend që është shumë afër parajsës. Në këtë vend mbresëlënës, ne vendosim një plan, një platformë që nënvizon peizazhin para nesh, duke kërkuar ta theksojë  me shumë.

Kështu është ndërtuar një kuti e madhe e gjatë, me mure të forta prej betoni që theksojnë marrëdhënien e tyre me tokën. Kulmi i kësaj kutie është i sheshtë, i shtruar me gurë, travertin, me qëllim që ta shfrytëzojm atë.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6784″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]This construction on the platform resembles a large table with ten legs. Three areas are created within it, divided by two white boxes that do not reach the ceiling, containing the stairs and service spaces. The central space is the living area, and the dining room has a large white table. On one side, closer to the swimming pool, is the kitchen, and on the other side, in the manner of a pensatorio, the area around the hearth.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Ky ndërtim mbi platformë i ngjan një tavoline të madhe me dhjetë këmbë. Tre zona janë krijuar brenda saj, të ndara nga dy kuti të bardha që nuk e arrijnë larësinë e tavanit, shkallët dhe hapësirat e shërbimit. Hapësira qendrore është zona e ndejtjes dhe e ngrënies. Në njërën anë, afër pishinës, është kuzhina, dhe në anën tjetër është zhvilluar në mënyrën e një  hapësirë për të menduarit,  zona rreth vatrës.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6785″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

caja granada savings bank

[/vc_column_text][vc_column_text]Like many of Campo Baeza’s projects, the Caja Granada is an exercise in precision and control, in which the totalizing design tames elements both natural and manmade with exceptional clarity. Sophisticated but not fussy, complex but not complicated, its deceptively minimalist poverty is yet a feast for the senses, the epitome of Campo Baeza’s personal flare for the drama of understatement.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Banka e kursimeve, caja granada

[/vc_column_text][vc_column_text]Ashtu si shumë nga projektet e Campo Baeza, Caja Granada është një ushtrim me precizion dhe kontroll, në të cilin dizajni totalizues përmban elemente natyrore dhe të krijuara me qartësi të jashtëzakonshme. I sofistikuar, por jo i vështirë, i ndërlikuar, por jo i komplikuar, varfëria e tij minimaliste  në dukje është ende një kënaqësi për shqisat, mishërim i shpërthimit personal të Campo Baezës për dramën e nënvlerësimit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6780″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The architectural corpus of the project rests in a cube-like volume that sits atop a massive, artificial plinth—like a sculpture on a display stand. Its pristine lines and regimented concrete shelves convey little of the warmth so typical of the architecture of southern Spain. It is an alien structure, fortified against the outside, retreating into itself behind the solidity of reinforced walls. But even in its devout and almost obstinate adherence to an omnipotent grid, it betrays a intellectual vitality that tempers pure rationality with a human touch, manifested particularly in the asymmetries and irregularities of its interior massing.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Korpusi arkitektonik i projektit qëndron në një vëllim të ngjashëm me kubin, që ulet në majë të një bazamenti masiv artificial, si një skulpturë në një vitrinë. Linjat e tij të pacenuara dhe carjet të rregulluara prej betoni, përçojnë pak nga ngrohtësia tipike e arkitekturës së Spanjës jugore. Është një strukturë aliene, e fortifikuar kundër ambjentit të jashtëm, duke u tërhequr në vetvete pas ngurtësisë së mureve të përforcuara. Por, madje edhe në adhurimin e tij të devotshëm dhe pothuajse kokëfortë ndaj një rrjeti koordinativ  të plotfuqishëm, ai tradhëton një vitalitet intelektual që nxit një racionalitet  të pastër me një prekje njerëzore, të manifestuar veçanërisht në asimetritë dhe parregullsitë e masës së tij të brendshme.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6779″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

andalucia’s museum of memory

[/vc_column_text][vc_column_text]Our project for the MA is a building in line with the Central Headquarters of the CAJA GRANADA Savings Bank that we finished in 2001. We propose a podium building and rising three stories, so that its upper floor coincides with the podium of the main CAJA GRANADA building. And its façade as well. Everything is arranged around a central courtyard, in elliptical form in which circular ramps rise, connecting the three levels and creating a very interesting spatial tension. The dimensions of the elliptical courtyard have been taken from the courtyard of the Palace of Charles the V in the Alhambra.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Muzeu i kujteses se andalusise

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekti ynë për MA është një ndërtesë në përputhje me Shtabin Qendror të Bankës së Kursimeve CAJA GRANADA që përfunduam në vitin 2001. Ne propozuam një ndërtesë me podium dhe tre kate në rritje, në mënyrë që kati i sipërm të përputhet me podiumin e ndërteses kryesore CAJA GRANADA. Dhe me fasadën e saj gjithashtu. Çdo gjë është planifikuar rreth një oborri qendror, në formë eliptike, në të cilin ngrihen rampa rrethore, që lidhin tre nivelet dhe krijojnë një tension shumë interesant hapësinor. Dimensionet e oborrit eliptik janë marrë nga oborri i Pallatit të Charles V në Alhambra.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6781″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_single_image image=”6773″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment