Arkiva

HIGHLIGHT: CARLO SCARPA

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]One of the most enigmatic and underappreciated architects of the 20th century, Carlo Scarpa (June 2, 1906 – November 28, 1978), born in Venice, is best known for his instinctive approach to materials, combining time-honored crafts with modern manufacturing processes.

It was not until after World War II that Scarpa began to be recognized internationally for his architecture. This recognition led to a series of commissions in and around Venice—many of them involving the renovation of existing buildings, which became something of a trademark for Scarpa.

Scarpa’s attention to detail is almost unmatched among modern architects. His appreciation of craft often led him to revel in the smallest of details, for example the brass supports under the stairs at his Olivetti Showroom, or the “viewing device” at the Brion Tomb and Sanctuary.

Below we will introduce you to some of the most famous works of the venetian architect.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Një nga arkitektët më enigmatikë dhe të nënvlerësuar të shekullit 20, Carlo Scarpa (2 qershor 1906 – 28 nëntor 1978), lindur në Venecia,  është i njohur për qasjen e tij instinktive ndaj materialeve, duke kombinuar mjeshtrin e vjetër  me proceset moderne të prodhimit.

Vetëm pas Luftës së Dytë Botërore Scarpa filloi të njihej ndërkombëtarisht për arkitekturën e tij. Kjo njohje i ofroi një seri punësh në Venecia dhe rreth saj – shumë prej tyre përfshinin rinovimin e ndërtesave ekzistuese, të cilat u bënë firma dalluese për Scarpa-n.

Vëmendja e Scarpa-s ndaj detajeve është pothuajse e pakrahasueshme me atë të arkitektëve modernë. Vlerësimi që ai kishte ndaj zanatit shpesh e bëri atë të shijojë edhe detajet më të vogla, për shembull stuktura mbështetëse prej bronzi e shkallëve në showroom-in Olivetti, ose “pajisja e shikimit” në Brion Tomb and Sanctuary.

Më poshtë do të njihemi me disa nga veprat më të njohura të arkitektit venecian.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”7041″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Olivetti Showroom

[/vc_column_text][vc_column_text]The Olivetti Showroom is located in Venice, Italy on the northern edge of Piazza San Marco. It was designed and completed between 1957 and 1958.

Scarpa transformed the space provided to him from a long, dark alley into an open jewel box. Through the addition of windows and attention to interior transparencies, Scarpa blended the exterior and interior and was able to open the Olivetti Showroom into a light, comfortable place for visitors.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 Showroom-i Olivetti

[/vc_column_text][vc_column_text]Showroom-i Olivetti ndodhet në Venecia, Itali, në skajin verior të Piazza San Marco. Ai u projektua dhe u përfundua midis viteve 1957 dhe 1958.

Scarpa e shndërroi hapësirën që i ishte dhënë, nga një rrugicë e gjatë, e errët, në një kuti cmuar të hapur. Përmes shtimit të dritareve dhe fokusit te transparenca e brendshme, Scarpa ndërthuri pjesën e jashtme me atë të brendshme dhe arriti ta kthente showroom-in Olivetti në një vend të hapur dhe të rehatshëm për vizitorët.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7048″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Brion Tomb and Sanctuary

[/vc_column_text][vc_column_text]

Carlo Scarpa began designing the addition to an existing municipal cemetery in 1968. Although he continued to consider changes to the project, it was completed before his accidental death in 1978. The enclosure is a private burial ground for the Brion family. Several discrete elements comprise the Brion family burial site: a sloped concrete enclosing wall, two distinct entrances, a small chapel, two covered burial areas, a dense grove of cypresses, a prato (lawn), and a private meditation/viewing pavilion, separated from the main prato by a separate and locked entrance, and a heavily vegetated reflecting pool.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Varri dhe faltorja Brion

[/vc_column_text][vc_column_text]Carlo Scarpa filloi të dizenjojë shtesën në një varrezë komunale ekzistuese në vitin 1968. Megjithëse ai vazhdoi të konsideronte ndryshime në projekt, ai u përfundua para vdekjes së tij aksidentale në 1978. Struktura është një vend varrosjeje privat për familjen Brion. Disa elemente diskret dallohen në varrin e familjes Brion: një mur rrethimi betoni i pjerrët, dy hyrje të veçanta, një kishëz të vogël, dy zona varrosjeje të mbuluara, një pemishte me qiparisa , një lëndinë dhe një pavijon  meditimi / shikimi, i ndarë nga lëndina kryesore me një hyrje të veçantë dhe të mbyllur dhe një pishinë e cila refletor bimësinë e pasur përreth.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7049″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Sculpture garden

[/vc_column_text][vc_column_text]Carlo Scarpa designed the sculpture garden for the central pavilion of La Biennale di Venezia in 1952. The pavilion itself was designed in 1932 by Duilio Torres. The little garden is located in the back of the pavilion, near the library. The courtyard is rather bleak, but the geometry of the construction is a good example of the typical Scarpa style. You can only visit it during events organized by La Biennale or if you visit the library.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Kopshti i skulpturave

[/vc_column_text][vc_column_text]Carlo Scarpa projektoi kopshtin e skulpturave për pavijonin qendror të La Biennale di Venezia në vitin 1952. Vetë pavijoni u krijua në 1932 nga Duilio Torres. Kopshti i vogël ndodhet në pjesën e prapme të pavijonit, afër bibliotekës. Oborri është mjaft i errët, por gjeometria e ndërtimit është një shembull i mirë i stilit tipik Scarpa. Mund ta vizitoni vetëm gjatë ngjarjeve të organizuara nga La Biennale ose nëse vizitoni bibliotekën.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7039″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Museo Castelvecchio Renovation

[/vc_column_text][vc_column_text]Castelvecchio Museum is a museum in Verona, northern Italy, located in the eponymous medieval castle. Restoration by the architect Carlo Scarpa between 1959 and 1973 has enhanced the appearance of the building and exhibits. Scarpa’s architectural style is visible in the details for doorways, staircases, furnishings, and even fixtures designed to hold a specific piece of artwork. The renovation carefully balanced new and old, revealing the history of the original building where appropriate.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Rinovimi i muzeut Castelvecchio

[/vc_column_text][vc_column_text]Muzeu Castelvecchio është një muze në Verona, në Italin veriore, që ndodhet në kështjellën mesjetare me të njejtin emër. Restaurimi i bërë nga arkitekti Carlo Scarpa, në vitet 1959 deri 1973, ka rritur pamjen e ndërtesës dhe ekspozitave. Stili arkitektonik i Scarpa-s është i dukshëm te detajet e dyerve të hyrjeve, shkallëve, orendive, dhe madje edhe te pajisjet e dizajnuara për të mbajtur një pjesë specifike të veprave të artit. Rinovimi balancoi me kujdes të renë dhe të vjetrën, duke vënë në dukje historinë e ndërtesës origjinale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7033″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Fondazione Querini Stampalia

[/vc_column_text][vc_column_text]The Fondazione Querini Stampalia is a cultural institution in Venice, Italy, founded in 1869 at the behest of Conte Giovanni (Count John), the last descendant of the Venetian Querini Stampalia family. Architect Carlo Scarpa designed interior, exterior, and garden elements and spaces on the ground floor of the historic building.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Fondacioni Querini Stampalia

[/vc_column_text][vc_column_text]Fondacioni Querini Stampalia është një institucion kulturor në Venecia, Itali, themeluar në vitin 1869 me urdhër të Conte Giovanni, pasardhësit të fundit të familjes veneciane Querini Stampalia. Arkitekti Carlo Scarpa projektoi elemente dhe hapësira të brendshme, të jashtme dhe kopsht në katin e parë të ndërtesës historike.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7043″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Pavilion of Venezuela

[/vc_column_text][vc_column_text]In 1953, the Venezuelan commissioner for the Biennale asked Carlo Scarpa to design a pavilion for Venezuela in the public gardens (Giardini) of Castello. In January 1954, the design was approved, but it took until 1956 before it was completely finished. The form is simple and is conceived as three volumes sliding against each other. It has a typical 60s feeling to it. Similar to his other works, the pavilion is realized in rough concrete. The pavilion was in quite a bad shape and has recently been restored. You can only visit it during the Art Biennale or Architecture Biennale, when the Venezuelan organization takes part in the events.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Pavijoni i Venezuelës

[/vc_column_text][vc_column_text]Më 1953, komisionari i Venezuelës për Bienalen në Venecia i kërkoi Carlo Scarpa-s që të hartojë një pavijon për Venezuelën në kopshtet publike të Castello-s. Në Janar 1954, dizajni u miratua, por u desh të përfundonte plotësisht në 1956. Forma është e thjeshtë dhe është konceptuar si tre vëllime që rrëshqasin me njëra-tjetrën. Ka një ndjenjë tipike të viteve ’60. E ngjashme me veprat e tij të tjera, pavijoni është realizuar me beton të ashpër. Pavijoni ishte në një formë mjaft të keqe dhe kohët e fundit është restauruar. Mund ta vizitoni vetëm gjatë Bienalës së Artit ose Bienalës së Arkitekturës, kur organizata Venezueliane merr pjesë në ngjarje.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7042″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Source : https://www.archdaily.com/638534/spotlight-carlo-scarpa[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]