Arkiva

Feng Shui in Interior Design

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Feng shui is an ancient Chinese philosophy that seeks to find balance and harmony between elements. Incorporating feng shui goes beyond Western design tenets of comfort or aesthetic. Instead it places emphasis on physical and mental health, success, and healthy relationships, which is brought on through positive energy flow.

Often referred to as the art of placement, in the simplest of terms feng shui is about positioning different elements to optimize “Chi,” or energy. The term is comprised of two words: “feng,” meaning wind and “shui,” meaning water. Not only are these two elements basic and vital to human existence, but they also move and flow around the world.

While the principles of feng shui apply to many elements of life, they are commonly practiced in interior design because the tools used in feng shui analysis can most easily be applied in the context of a home.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Feng shui është një filozofi e lashtë kineze që kërkon të gjejë ekuilibrin dhe harmoninë midis elementeve. Përfshirja e feng shui tejkalon parimet e dizajnit perëndimor të komoditetit ose estetikës. Përkundrazi, ai thekson vëmendjen te shëndeti fizik dhe mendor, suksesi dhe marrëdhëniet e shëndetshme, gjë që është sjellë përmes rrjedhës pozitive të energjisë.

Shpesh referohet si arti i vendosjes, në terma më të thjeshtë, feng shui ka të bëjë me pozicionimin e elementeve të ndryshëm për të optimizuar “Chi” ose energjinë. Termi përbëhet nga dy fjalë: “feng”, që do të thotë erë dhe “shui”, që do të thotë ujë. Jo vetëm që këto dy elementë janë themelorë dhe thelbësorë për ekzistencën e njeriut, por ato lëvizin dhe rrjedhin edhe nëpër botë. Ndërsa parimet e feng shui zbatohen në  shumë elementë të jetës, ato zakonisht praktikohen në interiere sepse mjetet e përdorura në analizën e feng shui mund të aplikohen më lehtë në kontekstin e një shtëpie.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”7257″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The five important elements of feng shui are wood, metal, earth, water, and fire.

Wood
Symbolizes growth and vitality. Placing wood items in your space encourages personal growth. Plants and wooden furniture are easy ways to add this element.

Metal
Symbolizes logic and intelligence. It supports knowledge and mental sharpness. Add this element to your space with metal frames or sculptures.

Earth
Symbolizes stability and balance. It helps to ground and stabilize. Bring the earth element inside with rocks, crystals and landscape imagery.

Water
Symbolizes wisdom and serenity. It helps with clarity and relaxation. Mirrors, reflective surfaces and aquariums are ways to add the water element to your space.

Fire
Symbolizes passion and energy. It’s representative of transformation, expansion and volatility. Use candles and red objects to enhance your space with fire.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Pesë elementet më të rëndësishëm të Feng Shui janë druri, metali, toka, uji dhe zjarri.

Druri
Simbolizon rritjen dhe gjallërinë. Vendosja e sendeve të drurit në hapësirën tuaj inkurajon rritjen personale. Bimët dhe mobiljet prej druri janë mënyra të lehta për të shtuar këtë element.

Metali
Simbolizon logjikën dhe inteligjencën. Mbështet njohurinë dhe mprehtësinë mendore. Shtojeni këtë element në hapësirën tuaj me korniza metalike ose skulptura.

Toka
Simbolizon stabilitetin dhe ekuilibrin. Ndihmon për tokëzimin dhe stabilizimin. Sillni elementin e tokës në dhomë me shkëmbinj, kristale dhe pamje të peizazhit.

Uji
Simbolizon mençurinë dhe qetësinë. Ndihmon me qartësi dhe relaksim. Pasqyrat, sipërfaqet reflektuese dhe akuariumet janë mënyra për të shtuar elementin e ujit në hapësirën tuaj.

Zjarri
Simbolizon pasionin dhe energjinë. Është përfaqësuesi i transformimit, zgjerimit dhe gjallërisë. Përdorni qirinj dhe objekte me ngjyrë të kuqe për të përmirësuar hapësirën tuaj me zjarr.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7246″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

The Bagua Map

The most common tool in feng shui home design is the bagua map. The bagua map helps analyze energy in a given space, and suggests what elements to bring into the space to enhance the flow. Each of the nine quadrants on the bagua map has an element and color associated with it, which can help inform your decor. The nine quadrants are Wealth, Fame, Love, Family, Health, Children, Wisdom, Career, and Helpful People.

Below, we show the Western interpretation of the map, but there is also a traditional map. The traditional map is defined by compass direction, which makes navigating it a bit more difficult for feng shui beginners. If you rather avoid using compasses, stick with the Western version and simply divide your floor plan into a grid.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Harta Bagua

Mjeti më i zakonshëm në hartimin e shtëpisë feng shui është harta bagua. Harta bagua ndihmon në analizimin e energjisë në një hapësirë të caktuar  dhe sugjeron se cilët elementë duhen sjellë në hapësirë për të rritur rrjedhën e saj. Secili nga nëntë kuadratet në hartën bagua ka një element dhe ngjyrë të lidhur me të, të cilët mund t’ju ndihmojnë në informimin e dekorit tuaj. Nëntë kuadratët janë Pasuria, Fama, Dashuria, Familja, Shëndeti, Fëmijët, Dituria, Karriera dhe Njerëz e gjindshëm.

Më poshtë, ne tregojmë interpretimin perëndimor të hartës, por ekziston edhe një hartë tradicionale. Harta tradicionale përcaktohet nga drejtimi i busullës, gjë që e bën lundrimin në të pak më të vështirë për fillestarët e feng shui-t. Më mirë shmangni përdorimin e busullave, dhe vazhdoni me versionin perëndimor dhe thjesht ndani planin e shtëpisë tuaj në një rrjet kuadratike.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7248″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]How to Use a Western Bagua Map

If you’re new to feng shui, the simplest way to apply the bagua map is to overlay it on your floorplan. Simply draw your floorplan and place the nine-quadrant bagua map on top of it. The doorway should face south and align with one of the bottom three squares.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Si të përdorni një hartë Bagua perëndimore

Nëse jeni i ri në feng shui, mënyra më e thjeshtë për të aplikuar hartën Bagua është ta mbivendosni atë mbi planimetrinë e shtëpisë tuaj. Thjesht vizatoni planimetrinë dhe vendosni hartën Bagua me nëntë katrorë, në krye të saj. Dera e hyrjes duhet të drejtohet nga jugu dhe të rreshtohet me një nga tre katrorët e poshtëm.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7247″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

General Feng Shui Decorating Tips

[/vc_column_text][vc_column_text]1. Make a good impression with your front door.
In order to attract energy into your home, you need a welcoming front door.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Këshilla të përgjithshme për dekorimin Feng Shui

[/vc_column_text][vc_column_text]1. Bëni një përshtypje të mirë me derën tuaj të jashtme.
Për të tërhequr energji në shtëpinë tuaj, keni nevojë për një derë mikpritëse.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7253″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]2. Clear the clutter.
Too much mess prevents the energy from flowing and also clutters your brain. A clean space gives you room to breath and to clear your head.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]2. Pastroni rrëmujën.
Shumë rrëmujë parandalon rrjedhjen e energjisë dhe gjithashtu rëndon trurin tuaj. Një hapësirë e pastër ju jep vend për të marrë frymë dhe për të pastruar mendjen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7234″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]3. Make use of crystals.
Use rose quartz for love, tourmaline for protection, or citrine for healing and wealth[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]3. Përdorni kristalet.
Përdorni kuarcin e trëndafilit për dashuri, turmalinë për mbrojtje ose citrinë për shërim dhe pasuri.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7236″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
4. Make sure air and light can get in.
Since air is a key component to the very meaning of feng shui, it must be allowed in. A combination of natural light and air will bring in good energy and rejuvenation.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]4. Sigurohuni që të hyj ajri dhe drita.
Meqenëse ajri është një komponent kryesor për vetë kuptimin e feng shui, ai duhet të futet brenda në dhomë. Një kombinim i dritës natyrore dhe ajrit do të sjellë energji të mirë dhe përtëritje.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7237″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
5. Place the bed and desk towards doorways.
Facing the entrance increases power and minimizes vulnerability.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]5. Vendosni shtratin dhe tavolinën drejt derës.
Përballja me hyrjen rrit fuqinë dhe minimizon ndjeshmërinë.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7233″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]6. Add a natural element.
Decorate each room with a houseplant. Not only do they improve the energy, they also increase health and naturally purify the air.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]6. Shtoni një element natyror.
Dekorojeni secilën dhomë me bimë. Jo vetëm që përmirësojnë energjinë, por gjithashtu edhe shëndetin dhe natyrisht pastrojnë ajrin.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7252″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]7. Paint It Red
Use candles and red objects to enhance your space with fire.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]7. Shtoni diçka të kuqe
Përdorni qirinj dhe objekte me ngjyrë të kuqe për të përmirësuar hapësirën tuaj me elementin zjarr.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7242″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]8. Bring The Gold and A Mirror
Add this element to your space with metal frames or sculptures.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]8. Përfshini floririn dhe pasqyrën
Shtoni këto elementë në hapësirën tuaj me korniza metalike ose skulptura.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7240″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_column_text]Source: https://www.invaluable.com/blog/what-is-feng-shui/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment