Base

Name

کاربرد انواع هود شیمیایی

About

فوم هود شیمیایی یک روش اصلی کنترل نوردهی در آزمایشگاه است. هود شیمیایی هوا یک محفظه تهویه‌دار است که معمولاً به طور جداگانه از سیستم گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع ساختمان هواگیری می‌کند و به داخل ساختمان بازگردانی نمی‌شود. هنگام کار با ترکیبات سمی یا ترکیبات با نقطه جوش کمتر از 120 درجه سانتیگراد باید از فوم هود استفاده کرد. هودهای شیمیایی یا سایر تهویه های موضعی موثر باید در زمانی که مواد مورد استفاده از حد مجاز نوردهی در آزمایشگاه تجاوز می کنند، تهیه و استفاده شود.

انواع فوم هود شیمیایی در دانشگاه شامل هودهای شیمیایی، رادیوایزوتوپ و اسید پرکلریک با کنترل های مختلف جریان هوا می باشد. کنترل های هود شیمیایی شامل حجم هوای ثابت، حجم هوای متغیر و کنترل دو حالته (دو سرعته) می باشد. تعدادی از هودهای شمیایی چوب قدیمی و کمدهای بخار هنوز نگهداری می شوند. هودهای شیمیایی برچسبی را نشان می دهند که نوع کنترل تهویه را مشخص می کند:

فوم هودهای شیمیایی به یکی از دو گروه 1) جریان استاندارد و 2) جریان کم تقسیم می شوند. هودهای شیمیایی جریان استاندارد به گونه ای طراحی شده اند که با سرعت 100 فوت خطی در دقیقه در ارتفاع ارسی 18 اینچ کار کنند. توجه داشته باشید که برخی از هودهای شیمیایی قدیمی به گونه ای طراحی شده اند که با سرعت 100 در ارتفاع ارسی کامل، تا 25 اینچ کار کنند. هودهای بخار با جریان کم به گونه ای طراحی شده اند که در 70 در ارتفاع ارسی 18 اینچ کار کنند.

هود شیمیایی در صورت استفاده صحیح می تواند محافظت کافی برای اکثر فرآیندهای آزمایشگاهی ایجاد کند.

هود بخور باید در حالی کار کند که ارسی بالاتر از فلش قرمز نباشد.

وین طب یک تست عملکرد عملکردی را انجام می دهد تا اطمینان حاصل کند که هودهای شیمیایی هر 18 ماه یکبار مطابق نیاز عمل می کنند. تست عملکرد معمولاً شامل ارزیابی سرعت چهره، صدا، مهار، عملکرد مانیتور و توانایی ردیابی یک در صورت وجود است. وین طب همچنین ممکن است هر گونه مشکل مشاهده شده در کنترل، ارسی، بافل، لوله کشی، نور یا خوردگی را متوجه شود.

قیمت هود شیمیایی تست شده توسط وین طب دارای برچسبی هستند که آن را ثبت می کند.