Base

Name

فروش دیگ روغن داغ

About

نباید فراموش کرد که این یک جزء ضروری از کل سیستم گرمایشی دیگ روغن داغ است و در عین حال، بدون شک اطمینان از اینکه سیال حرارتی در یک سیستم تولیدی در وضعیت خدمات رضایت بخشی قرار دارد، حیاتی است، زیرا تأثیر عمده ای بر این سیستم دارد. موارد مهمی مانند ایمنی تجهیزات و هزینه های انرژی.

در واقع، کاهش بار به معنی کاهش ظرفیت انتقال حرارت سیال حرارتی است. از آنجایی که آنها قادر به جذب مناسب انرژی عرضه شده توسط سوخت از طریق مشعل نیستند، دمای گازهای احتراق در دودکش یا خروجی دودکش بالاتر است، بنابراین راندمان انرژی دیگ بخار کمتر شده و هزینه سوخت افزایش می یابد. همچنین ظرفیت تولید دستگاه های مصرفی مانند مبدل های حرارتی دیگ روغن داغ یا راکتورها نیز به همین دلیل کاهش می یابد.

این همچنین تأثیر مالی قابل توجهی دارد، زیرا زمان از کار افتادن تجهیزات به دلیل نقص یا تعمیرات اصلاحی مکرر باید با سیال حرارتی در شرایط نامناسب انجام شود، بنابراین از تولید رضایت بخش و منظم جلوگیری می شود.

از جمله این خرابی ها یا عملیات تعمیر و نگهداری مکرر، تمیز کردن فیلترها، تعویض جزئی مایعات و وقفه های ناشی از نقص گردش سیال و دمای بالای دود است.

در حالی که افزایش هزینه های مالی به وضوح مهم است، کاهش ایمنی تجهیزات به دلیل بار سیال حرارتی در شرایط نامناسب، نگران کننده تر است. در واقع، کاهش ظرفیت انتقال حرارت دیگ روغن داغ به این معنی است که سیال حرارتی لوله سیم پیچ را به درستی خنک نمی کند و نقاط گرم شدن بیش از حد باعث ایجاد منافذ در این سیم پیچ ها می شود. خطر آتش سوزی تجهیزات نیز افزایش می یابد، به ویژه به دلیل یکی دیگر از ویژگی هایی که در یک سیال حرارتی دیگ روغن داغ تخریب شده کاهش می یابد، که نقطه اشتعال است.

جالب توجه است، و در جهت مخالف، تأیید اهمیت سیال حرارتی در یک سیستم تولید اغلب منجر به تمایل به سرزنش وضعیت ضعیف آن برای هر مشکل در فرآیند، خواه درک شده یا واقعی می شود. به عنوان مثال، کاهش عملکرد مبدل حرارتی اغلب به دلیل کاهش جریان به دلیل کثیف بودن فیلتر، عملکرد نادرست شیر کنترل یا انبساط در تجهیزات است که منجر به توزیع مجدد نامطلوب نرخ جریان می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قیمت دیگ بخار با ما در ارتباط باشید.