Arkiva

Design Talks – TDW 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]«The best speeches are those that hurt your mind, not your ear» (Cercignani, F., 2013: 25) [/vc_column_text][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

The brief

[/vc_column_text][vc_column_text]

Tirana Design Week is back for its fourth edition to celebrate design, creativities, and ideas that can change the world, and we want all the young designers out there to submit a talk proposal to attend our events and tell everybody about their work and ideas.
What’s an idea that delights you? Did you create something surprising recently? Is there a tool you love that you’ve been telling everyone about, or an idea you never had the chance to share with the Design Community? Did you manage to do something that seems impossible or amazing or just really fun?
If you recognize yourself in these words, we are sure that the Design Talks of Tirana Design Week 2019 are the place for you to be!
We accept application from everyone who deals with Design (product design; industrial design; fashion design; architectural design; food design; etc.) from a non-normative and original point of view.
We are really eager to hear about your work and to have the chance to discuss it all together in the amazing time of TDW 2019.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Hyrje

[/vc_column_text][vc_column_text]

Tirana Design Week është kthyer me edicionin e saj të katërt për të festuar dizajnin, kreativitetin dhe idetë që mund të ndryshojnë botën dhe ne duam që të gjithë projektuesit e rinj  të paraqesin një propozim për të marrë pjesë në ngjarjet tona dhe t’i tregojmë të gjithëve për punën dhe idetë e tyre.
Keni një ide që ju pëlqen? A keni krijuar diçka të habitshme kohët e fundit? A ka ndonjë mjet që ju e doni, për të cilin ju i keni treguar të gjithëve, ose një ide që nuk keni pasur rastin të ndani me Komunitetin e Dizajnit? A keni arritur të bëni diçka që duket e pamundur apo e mahnitshme apo ju fal kënaqësi?
Nëse e gjeni veten në këto fjalë, ne jemi të sigurtë se Design Talks me Tirana Design Week 2019 është vendi ku duhet të jeni!
Ne pranojmë aplikime nga të gjithë ata që merren me Dizajn (dizajni i produktit, dizajni industrial, dizajni i modës, dizajni arkitekturor, dizajni i ushqimit etj.) nga këndvështrimi jo-normativ dhe origjinal.
Ne jemi me të vërtetë të gatshëm për të dëgjuar për punën tuaj dhe për të pasur mundësinë për të diskutuar të gjithë së bashku në kohën e mahnitshme të TDW 2019.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

The Event

[/vc_column_text][vc_column_text]The Design Talks will be a major event during Tirana Design Week 2019. All the selected speakers will have twenty minutes to show to the audience their works and to discuss together with all the guests in a final round table.
This year’s event highlights the role and power of design facing colossal global challenges, according to the main topic of TDW2019: Foreseeing Uncertainty: Design and Non-normativity.
Design Talks will portray examples of outstanding creative people who are actively contributing to a better design for the future with exhilarating projects, pushing boundaries, foreseeing uncertain scenarios, and expanding brains![/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Eventi

[/vc_column_text][vc_column_text]Design Talks do të jenë një ngjarje e madhe gjatë Javës së Dizajnit të Tiranës 2019. Të gjithë folësit e zgjedhur do të kenë njëzet minuta për t’i shfaqur auditorit veprat e tyre dhe për të diskutuar së bashku me të gjithë të ftuarit në një tryezë të rrumbullakët.
Eventi i këtij viti thekson rolin dhe fuqinë e dizajnit përballë sfidave globale kolosale, sipas temës kryesore të TDW2019: Parashikimi i të Panjohurës: Dizajni dhe Jo-normativiteti.
Design Talks do të paraqesin shembuj të njerëzve krijues të cilët kontribuojnë në mënyrë aktive në një dizajn më të mirë për të ardhmen me projekte joshëse, duke shtyrë kufijtë, duke parashikuar skenarë të panjohur dhe duke zgjeruar trurin![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Submission

[/vc_column_text][vc_column_text]All the applications should be sent before August 10th 2019.
What we do require from you is:
– A brief bio to introduce yourself and your current design research/outcomes;

– A short paragraph in which you tell us why you would like to join the Design Talks;

– Some images concerning your works and results.

Entrants must submit their proposal via email no later than: August 10, 2019 (23:59 GMT +1) to the following email address: [email protected]

Please specify in the reason for payment and the object of the email: DesignTalks TDW 2019 [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Aplikimet

[/vc_column_text][vc_column_text]Të gjitha aplikimet duhet të dërgohen para datës 10 gusht 2019.
Ajo që ne kërkojmë nga ju është:

– Një biografi e shkurtër për të prezantuar veten dhe hulumtimin tuaj / rezultatet e tanishme të dizajnit;

– Një paragraf i shkurtër në të cilin na tregoni se pse ju dëshironi të bashkoheni me Design Talks;

– Disa imazhe në lidhje me veprat dhe rezultatet tuaja.

Pjesëmarrësit duhet të dorëzojnë propozimin e tyre përmes postës elektronike jo më vonë se: 10 gusht 2019 (23:59 GMT +1) në adresën e mëposhtme: [email protected]

Ju lutemi specifikoni në arsyet e pagesës dhe objektin e emailit: DesignTalks TDW 2019[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment