Arkiva

Children Room Design Trends for 2019

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

It is no surprise that children spend a lot of time in their bedroom. Used for sleeping, playing and working, it follows that their space should be a reflection of their little personalities. Because kids’ spaces deserve as much (or even more!) attention as any other room in your home – here are some inspiring children interior design trends for 2019.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Nuk është çudi që fëmijët kalojnë shumë kohë në dhomën e gjumit. Të përdorura për të fjetur, luajtur dhe punuar, tregon se hapësira e tyre duhet të jetë një pasqyrim i personaliteteve të tyre të vogla. Duke qenë se hapësirat e fëmijëve meritojnë aq shumë (ose edhe më shumë!) vëmendje si çdo dhomë tjetër në shtëpinë tuaj – këtu janë disa tendenca frymëzuese për dizajnin e dhomave të fëmijëve për vitin 2019.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”7307″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Sustainability

Over recent years there has been a big rise in the number of children’s brands who offer high quality items produced with nature and community in mind. As a result interior designers and decorators find easier than even to create ethical spaces having sustainability at the core of our values. Think natural, reusable and responsibly sourced materials. They are the likes of reclaimed wood, rattan, bamboo and natural fibres, such as jute, flax, wool and organic cotton. BPA (an industrial chemical that has been used to make certain plastics) free silicone as a more sustainable alternative to plastic. Non-toxic water-based paints and natural oils for colouring are also a big trend. You can now go green to the tiniest detail in your child’s space. Eco toys and ethical accessories are widely available on the market and this children interior design trend is to see a huge growth in 2019.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Qëndrueshmëria

Gjatë viteve të fundit ka pasur një rritje të madhe në numrin e markave për fëmijë që ofrojnë artikuj me cilësi të lartë të prodhuara me natyrën dhe komunitetin në mendje. Si rezultat, dizajnerët dhe dekoruesit e interioreve e kanë më të lehtë të krijojnë hapësira etike duke pasur qëndrueshmëri në thelb të vlerave tona. Mendoni për materiale natyrale, të ripërdorshme dhe me burim të përgjegjshëm. Sic janë punimet e drurit të rikuperuar, palmës kacavjerrëse, bambus dhe fibrave natyrale, si jute, liri, leshi dhe pambuku organik. Silikoni pa BPA (një kimikat industrial që është përdorur për të bërë plastika të ndryshme) si një alternativë më e qëndrueshme ndaj plastikës. Bojrat jo-toksike me bazë uji dhe vajrat natyralë për të lyer janë gjithashtu një trend i madh. Tani mund të shkoni më “green” deri në detajet më të imta të dhomës së fëmijës tuaj. Lodrat Eko dhe aksesorët etikë janë gjerësisht të disponueshëm në treg dhe kjo prirje e interior design-it për fëmijët është në rritje të madhe në vitin 2019.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7300″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Warm earthy tones

Warm and natural tones have made a big entry into children’s interior design this year. Brighter colours are making way for neutral tones such as beige, sand and nutty hues. It is increasingly common to find kids’ rooms entirely created with an earthy, neutral colour scheme in mind, with small strokes of cooler natural greens, greys, and warmer pinks and whites. Increasingly parents opt for such palette for their kids’ rooms. There is little doubt such spaces positively impact their little dwellers by creating a calm and cosy backdrop for play, studies and sleep.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Tonet e ngrohta tokësore

Tonet e ngrohta dhe natyrore kanë bërë një hyrje të madhe në interior design për fëmijët këtë vit. Ngjyrat e ndritshme po u hapin rrugën toneve neutrale si bezhë, tonet e rërës dhe të arrës. Është gjithnjë e më e zakonshme ti gjesh dhomat e fëmijëve të krijuara plotësisht me një skemë ngjyrash neutrale në mendje, me goditje të vogla të jeshiles natyrale të freskët, gri dhe rozë dhe të bardha të ngrohta. Gjithnjë e më shumë prindërit zgjedhin një paletë të tillë për dhomat e fëmijëve të tyre. Ka pak dyshime që hapësira të tilla ndikojnë pozitivisht në banorët e tyre të vegjël duke krijuar një sfond të qetë dhe komod për lojëra, studim dhe gjumë.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7301″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Floral patterns

Floral patterns in textiles and wallpaper have made a comeback in children’s interior decoration. Using floral textiles will add character to the room no matter if you aim for sweet romantic look or a more dramatic vintage vibe. For a balanced and coordinated look layer floral patterns with solid colours and patterns within similar colour palette.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Teksturat e luleve

Teksturat me lule në tekstile dhe letër-muri kanë bërë një rikthim në dekorimin e interiereve të fëmijëve dhe jo vetëm. Përdorimi i tekstileve me lule do të shtojë karakter në dhomë pa marrë parasysh nëse synoni për një pamje të ëmbël romantike apo një ndjenjë dramatike më “vintage”. Për një pamje të ekuilibruar dhe të koordinuar, vendosni teksturat me lule me ngjyrat e forta dhe modelet e ngurta brenda një palete të ngjashme ngjyrash.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7298″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Beautiful design along with increased functionality

Good design is always about both form and function. Many designers are now hard at work creating amazing multi purpose products and furniture. And they are more practical than ever before! Now getting a piece of furniture that grows with your child is easy peasy. Imagine there was a children’s chair, which improves posture and increases concentration? Oh, but there is one already, it is designed by Masahiko Ito.  And there is more to come in 2019.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Dizajn i bukur së bashku me rritjen e funksionalitetit

Dizajni i mirë ka të bëjë gjithmonë me formën dhe funksionin. Shumë dizajner tani janë duke punuar shumë për të krijuar produkte dhe mobilje të mahnitshme me shumë qëllime. Dhe ato janë më praktike se kurrë më parë! Tani marrja e një mobiljeje që rritet me fëmijën tuaj është shumë e lehtë. A imagjinoni sikur të kishte një karrige për fëmijë, e cila përmirëson sjelljen dhe rrit përqendrimin? Oh, tashmë ka një, është krijuar nga Masahiko Ito. Dhe ka akoma më shumë që pritet të vijnë në 2019-ën.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7308″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Geometrically painted walls

If you are planning your to refresh your child’s room or creating a nursery from scratch this year – here is something to think about.Geometrically painted walls are an easy way to make a room look fun and is a quicker and less expensive alternative to wallpaper.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Muret e lyer gjeometrikisht

Nëse po planifikoni që të rifreskoni dhomën e fëmijës suaj ose krijoni një çerdhe nga e para këtë vit – këtu keni diçka për të menduar. Muret me piktura gjeometrike janë një mënyrë e thjeshtë për ta bërë një dhomë të duket argëtuese dhe është një alternative më e shpejtë dhe më pak e shtrenjtë se letra e murit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7296″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Chunky rugs and textured yarns

Increasingly this year our kids walls are given a greater deal of attention than ever. The chunky knitted rugs and macrames can easily add a romantic touch to any room. Hang one up for an artsy textured aesthetic.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. Rrugicat dhe fijet tekstile

Gjithnjë e më shumë këtë vit, muret e fëmijëve tanë u kushtohet një vëmendje më e madhe se kurrë. Qilima dhe makrame të thurura të çukura mund të shtojnë lehtësisht një prekje romantike në çdo dhomë. Vareni një të tillë për një estetikë me teksture artistike.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7302″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Here is a quick tip for you:

[/vc_column_text][vc_column_text]It’s rather easy to create interest in your child’s room by using space on one of the walls.

 • hang a chunky woven rug
 • place a couple of picture ledges on the wall for framed art and photographs or books
 • hang up a cute animal head
 • complete with a fun garland or two

Voilà![/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Këtu kemi një këshillë të shpejtë për ju:

[/vc_column_text][vc_column_text]Është mjaft e thjeshtë të krijosh interes në dhomën e fëmijës suaj duke përdorur hapësirë në një nga faqet e mureve.

 • varni një qilim të endur me fije
 • vendosni disa rafte fotografish në mur për korniza me piktura, fotografi ose libra
 • varni një kokë kafshe lodër të lezetshme
 • kompletojeni me një ose dy kurora muri me element të ndryshëm

Voila![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7295″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Source: https://www.lunamag.com/design/decoration/children-interior-design-trends-2019/

Images: http://alladecor.com/2019/04/01/55-scandinavian-dream-for-a-little-girl/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment