Artemide Cosmic Angel: lively, organic design

Artemide Cosmic Angel: lively, organic design

London designer Ross Lovegrove has designed three lights for Italian brand Artemide in 2009, Cosmic Angel, Cosmic Ocean and Cosmic Leaf. Below, we provide a design overview of the Cosmic Angel Light.

Dizajneri londinez, Ross Lovegrove ka projektuar tre ndricuesa për markën italiane Artemide në 2009, Cosmic Angel, Cosmic Ocean and Cosmic Leaf.  Me poshtë, ne do të bëjmë një përmbledhje për dizajnin e ndricuesin Cosmic Angel.

Cosmic Angel is a large two meter long digital surface that acts to capture and distribute light in a very new and visually engaging way. It has be derived from an ongoing research into liquid forms, digital algorithms and the contemporary process of milling and forming directly from computer software. The undulating waves have been studied to capture light from several different sources as a way of creating a very poly-sensorial distribution of light within a room or architectonic space.

Cosmic Angel është një sipërfaqe e madhe dixhitale e gjatë dy metra që vepron për të kapur dhe shpërndarë dritën në një mënyrë inovative dhe vizualisht tërheqëse. Ai është krijuar nga një hulumtim i vazhdueshëm me forma të lëngshme, algoritme dixhitale dhe procesi bashkëkohor i bluarjes dhe formimit direkt nga programet kompjuterikë. Format e membranës izoluese janë studiuar për të kapur dritën nga disa burime të ndryshme, si një mënyrë për të krijuar një shpërndarje shumë sensuale të dritës brenda një dhome ose hapësire arkitektonike.

“My concept way to freeze a moment that seemed to be created by air rolling over a thin sheet , achieving a very natural flow and rhythm in the lightweight sculptural skin. Ultimately it appears to be suspended in anti gravity on a cushion of air….like the cosmos in the complex forms and geometries that seem to defy explanation and create a sense of infinity.”

“Mënyra ime e konceptit për të ngrirë një moment që duket sikur krijohet nga ajri që rrokulliset mbi një çarçaf të hollë, duke arritur një rrjedhë dhe ritëm shumë natyral në membranën e lehtë skulpturore. Në fund të fundit, duket se qëndron pezull, anti-gravitet, mbi një jastëk ajri… si kozmosi në format dhe gjeometritë më komplekse që duket se nuk e përfillin arsyetimin dhe krijojnë një ndjenjë të pafundësisë.”

When designing the Artemide Cosmic Angel pendant light Ross Lovegrove was aiming at creating a light that is reminiscent of a thin leaf that is blowing in the wind. He was able to realise this idea by means of the new, flexibly formable material as well as innovative milling technology.

Kur krijoji ndricuesin e varur Artemide Cosmic Angel, Ross Lovegrove synonte të krijonte një ndricues që të kujton një gjethe të hollë që fryn në erë. Ai ishte në gjendje ta realizonte këtë ide me anë të materialit të ri, me forma fleksibël si dhe teknologjisë inovative të bluarjes.

The characteristic feature of this light is its lively, organic structure. The unique, futuristic design of the Cosmic Angel was facilitated by the innovative material methacrylate. The surfaces of the light head is lacquered in a special way so that the thermoplastic material looks like polished stainless steel. Two die-cast aluminium structures that house the illuminants are suspended below the light head by means of filigree wires.

Tipari karakteristik i këtij ndricuesi është struktura e tij e gjallë, organike. Dizajni unik, futuristik i Cosmic Angel u lehtësua nga inovacioni metakrilat i materialit. Sipërfaqet e trupit të dritës lakohen në një mënyrë të veçantë në mënyrë që materiali termoplastik të duket si çelik inox i lëmuar. Dy struktura alumini që strehojnë llambat qëndrojnë pezull nën trupin e ndricuesit me anë të telave të filigranit.

Due to its extraordinary conception, the Artemide Cosmic Angel produces an indirect illumination as the illuminants are to be found in the structures located below the light head, this way, a unique, harmonious ambient lighting is created. This kind of light bulbs is well-known for its excellent colour rendering which means that the colours of illuminated objects are reproduced naturally. Since this light is designed in accordance with protection class I and fire-resistance class F, the Artemide Cosmic Angel is suitable for providing interior illumination in the living area.

Për shkak të konceptimit të tij të jashtëzakonshëm, Artemide Cosmic Angel prodhon një ndriçim indirekt pasi dritat janë të vendosura poshtë strukturës së trupit të ndricuesit, në këtë mënyrë, krijohet një ndriçim unik, harmonik i ambientit. Ky lloj i llambave të lehta është i njohur për interpretimin e shkëlqyeshëm të ngjyrave që do të thotë se ngjyrat e objekteve të ndriçuara riprodhohen natyrshëm. Meqenëse kjo dritë është dizajnuar në përputhje me klasën e mbrojtjes I dhe klasën e rezistencës ndaj zjarrit F, Artemide Cosmic Angel është i përshtatshëm për të siguruar ndriçim të brendshëm në zonën e banimit.

post a comment