Arkiva

HIGHLIGHT: AIRES MATEUS

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

AIRES MATEUS has almost 30 years of experience in architectural design, urban planning and rehabilitation of historically significant buildings. Headed by brothers Manuel and Francisco Aires Mateus, and composed of more than 30 professionals, the scale of work ranges from large masterplans to the decoration of small projects, including every scope in between. The studio is involved in all phases of project development, from the initial steps to the delivery of a building to the client.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

AIRES MATEUS ka gati 30 vjet përvojë në projektimin arkitektonik, planifikimin urban dhe rehabilitimin e ndërtesave historikisht të rëndësishme. Kryesuar nga vëllezërit Manuel dhe Francisco Aires Mateus, dhe i përbërë nga më shumë se 30 profesionistë, shkalla e punës shkon nga masterplane të mëdha deri në dekorimin e projekteve të vogla, duke përfshirë çdo fushë në mes. Studio është e përfshirë në të gjitha fazat e zhvillimit të projektit, që nga hapat fillestarë deri në dorëzimin e një ndërtese për klientin.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”7101″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Atelier Cecílio de Sousa

[/vc_column_text][vc_column_text]By the architects. The project is a restoration. An operation that emphasizes the existent, recovering it and establishing new readings of reality.

Permanent elements are contemplated, as well as wall-paintings, tiles and the main spatial structures. From these elements, the change is implemented, adding value to them. The new elements follow the history of the building with the autonomy of their time, integrated with a logic of the ‘whole’, established as the sum of all its construction eras.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Atelier Cecílio de Sousa

[/vc_column_text][vc_column_text]Nga arkitektët. Projekti është një restaurim. Një operacion që thekson ekzistencën, duke e rikuperuar atë dhe duke vendosur lexime të reja të realitetit.

Janë parashikuar element të përhershëm, si dhe piktura murale, pllaka dhe strukturat kryesore hapësinore. Nga këta elementë, është implementuar ndryshimi, duke u shtuar vlera atyre. Elementët e rinj ndjekin historinë e ndërtesës me autonominë e kohës së tyre, të integruar me një logjikë të ‘tërësisë’, të vendosur si shuma e të gjithë epokave të saj të ndërtimit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”7113″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”7098″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Olivier Debré Contemporary Art Center

[/vc_column_text][vc_column_text]By the architects. The project of Olivier Debré Contemporary Art Center originates in an international competition that called for proposal to transform the former “Ecole des beaux-arts” in Tours in a space for the exhibition and creation of contemporary Arts, alongside with the conservation of the collection of the abstract painter Olivier Debré.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Olivier Debré Contemporary Art Center

[/vc_column_text][vc_column_text]Nga arkitektët. Projekti i Qendrës së Artit Bashkëkohor Olivier Debré e ka origjinën në një konkurs ndërkombëtar që bëri thirrje për propozim për të shndërruar ish ” Ecole des beaux-arts ” në Tours, në një hapësirë për ekspozimin dhe krijimin e Arteve bashkëkohore, së bashku me konservimin e koleksionit të piktori abstrakt Olivier Debré.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7106″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

The ambition of the program was to respect and dialogue with the dense historical city center, to conserve the character of the existing building, but at the same time to provide huge scale voids for the new exhibition function as well as an open relationship with the city. The project originated in the existing conditions: a valuable architectural heritage, a particular urban context, a lucid ambition expressed by the competition brief.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Ambicia e programit ishte të respektojë dhe dialogojë me qendrën e dendur historike të qytetit, të ruajë karakterin e ndërtesës ekzistuese, por në të njëjtën kohë të sigurojë zbrazëtira në shkallë të madhe për funksionin e ri të ekspozitës, si dhe një marrëdhënie të hapur me qytetin . Projekti lindi në kushtet ekzistuese: një trashëgimi arkitektonike e vlefshme, një kontekst të veçantë urban, një ambicie e kthjellët e shprehur nga përmbledhja e konkursit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7099″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Architecture Faculty in Tournai

[/vc_column_text][vc_column_text]By the architects. The project occupies the interior of a historical city block where buildings from different identities and periods coexist. There are two industrial buildings and a convent that has been used as a hospital. The new building is positioned in order to bond together each of these structures and to define new external spaces.

All the existing buildings are connected vertically and horizontally throughout the block. Inside, public functions are sheltered, like the foyer and auditorium, operating not only as passage spaces and meeting places but also as a part of a new identity.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Architecture Faculty in Tournai

[/vc_column_text][vc_column_text]Nga arkitektët. Projekti zë brendësinë e një blloku historik të qytetit ku bashkëjetojnë ndërtesa nga identitete dhe periudha të ndryshme. Përreth ka dy ndërtesa industriale dhe një manastir që është përdorur si spital. Ndërtesa e re është e pozicionuar në mënyrë që të bashkojë secilën prej këtyre strukturave dhe të përcaktojë hapësira të reja të jashtme.

Të gjitha ndërtesat ekzistuese janë të lidhura vertikalishtdhe horizontalisht në të gjithë bllokun. Brenda, janë vendosur funksionet publike, si holli dhe auditoriumi, që funksionojnë jo vetëm si hapësira për kalime dhe vende takimesh, por edhe si pjesë e një identiteti të ri.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7114″ img_size=”full”][vc_single_image image=”7136″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Grândola Meeting Center

[/vc_column_text][vc_column_text]By the architects. The context in its distances, alignments, proportions, define the mass. The program determines the project. A meeting centre for large gatherings or small groups. The ceiling, in its variations and geometry answers the program. A complete horizontal clearness outlines the space as a whole, which as atmosphere opposes to the weight of the vertical voids. The support functions deepen the external and peripheral wall. The final image is determined by the interaction of internal space and occupied façade.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Grândola Meeting Center

[/vc_column_text][vc_column_text]Nga arkitektët. Konteksti në distancat, shtrirjet, proporcionet e tij përcakton masën e objektit. Programi përcakton projektin. Një qendër takimesh për tubime të mëdha ose grupe të vogla. Tavani, në variacionet dhe gjeometrinë e tij, i përgjigjet programit. Një pastërti e plotë horizontale përshkruan hapësirën në tërësi, e cila si atmosferë kundërshton me peshën e zbrazëtive vertikale. Funksionet mbështetëse thellojnë murin e jashtëm dhe atë periferik. Imazhi përfundimtar përcaktohet nga bashkëveprimi i hapësirës së brendshme dhe fasadës së okupuar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7115″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_single_image image=”7107″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

EDP Headquarters

[/vc_column_text][vc_column_text]By the architects. The legacy designed the project´s major gesture. The structure is etched with vertical elements which give modulation, structure, protection from the sun, and resolve the whole building. Variable profiles are subtly modeled within a smooth and continuous design, where plans delicately suggest themselves. An ever-changing facade varies with the light, half-light, or shadow, and changes from more opaque and mysterious, to more transparent, revealing the light pulsating within it. The gesture resolves the project, protecting working space, creating courtyards in section, and public functions within the horizontal square.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

EDP Headquarters

[/vc_column_text][vc_column_text]Nga arkitektët. Trashëgimia projektoi stukturën kryesore të projektit. Struktura është e gdhendur me elemente vertikale që japin modulim, strukturë, mbrojtje nga dielli dhe zgjidhin tërë ndërtesën. Profilet e ndryshueshme modelohen hollësisht brenda një dizajni të qetë dhe të vazhdueshëm, ku planet butësisht tregojnë veten e tyre. Një fasadë gjithnjë e në ndryshim ndryshon nga drita, gjysmë-drita ose hija dhe ndryshon nga më e errët dhe misterioze, në më transparente, duke zbuluar dritën pulsuese brenda saj. Struktura zgjidh projektin, duke mbrojtur hapësirën e punës, duke krijuar oborre dhe funksione publike brenda sheshit horizontal.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7130″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_single_image image=”7135″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Housing for the Elderly

[/vc_column_text][vc_column_text]Designed by architects Aires Mateus for charity Santa Casa da Misericórdia, a Portuguese national organisation with a 500-year history, this residence for older people with moderate care needs in the rural town of Alcácer do Sal, 95 km south of Lisbon. The blinding whiteness and sharp-edged modernity of Aires Mateus’ Housing for the Elderly stands proud against the rustic charm of Alcácer do Sal.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Housing for the Elderly

[/vc_column_text][vc_column_text]Projektuar nga arkitektët Aires Mateus për bamirësi për Santa Casa da Misericórdia, një organizatë kombëtare Portugeze me një histori 500-vjeçare, kjo rezidencë për personat e moshuar me nevoja të kujdesit të moderuar në qytetin rural Alcácer do Sal, 95 km në jug të Lisbonës. Bardhësia verbuese dhe moderniteti me buzë të mprehta të kësaj ndërtese për të moshuarit qëndron krenare kundër sharmit fshataresk të Alcácer do Sal.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”7104″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_single_image image=”7103″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Source: https://www.archdaily.com/office/aires-mateus[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The work of the architects Aires Mateus have, for many years, developed a language with a strong universal impact. From this universality, emerges an adaptation to the territory rooted in a clear Portuguese tradition Check the link to get to know their projects : We also advice you to have a look at the documentary realised over they work and philosophy : Aires Mateus: Matéria em Avesso (2017)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Puna e arkitektëve Aires Mateus ka zhvilluar për shumë vite një gjuhë me një ndikim të fortë universal. Nga ky universalitet del një përshtatje me territorin e rrënjosur në një traditë të qartë Portugeze Më shumë rreth punëve të tij ndiqni linkun por ju këshillojmë të shikoni dhe dokumentarin mbi punën e tyre dhe filozofinë që ndjekin në projektim Aires Mateus: Matéria em Avesso (2017)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://vimeo.com/235599516″][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment