Arkiva

ARCHITECT ORDER / URDHRI I ARKITEKTIT

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

For such a small country like Albania, there are a large number of architects. In our country they are are at least 5 universities that provide the market with architects and by taking into account those who study abroad, the number of architects is relatively large.
In this our chaotic market, of course there is a need to regulate this proffesion. Above all to protect the interests of architects who are often faced with problems especially related with the client’s fulfillment of obligations toward the proffesionist.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Për një vend të vogël si Shqipëria, ka një numër të madh të arkitektëve.Le të themi që ka të paktën 5 universitete që nxjerrin arkitektët dhe duke marrë parasysh ata që studiojnë jashtë, numri i arkitektëve është relativisht i madh.
Në tregun e kaotik të vendit tonë, natyrisht që ka nevojë për një bazë për të rregulluar profesionin, por mbi të gjitha edhe për të mbrojtur interesat e architects të cilët shpesh ballafaqohen me probleme sidomos në mardheniet me klient në lidhje me përmbushjen e detyrimeve.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]You  are probably aware  that an architects’ order is being prepared, which aims to regulate this profession. The law that is at the draft level is being prepared and of course there is a need for you as a professional to give your opinion to bring a law that protects your interests both in terms of the state and the client but at the same time provides the appropriate design standards.

We kindly invite you to read this law’s law before you get an idea if it is right or not!
Read, embed and note down the points you want to improve, change or try to come up with solutions with problem you find in this draft.Thus for lawmakers it will be easier not to overlook or neglect some important aspects of the profession, that you experience in your work
Read here the Project of the Engineer and Architect’s Orders, Urbanist.

On February 26, there will be a second open meeting will to discuss the law so you can make your voice heard before its too late.It is important to be an active part of writing this law at this stage and to give your contribution to its best functioning.
We will you keep informed about the open meeting![/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Besoj e keni dëgjuar që po përgatit urdhri i arkitektëve që synon të rregullojë këtë profesion. Po përgatit ligjin dhe natyrisht ka nevojë që ju si profesionistë të jepni mendimin tuaj për të sjellë një ligj që mbron interesat tuaj si me shtetin, me klientin por edhe siguron projektet e duhura të standardeve

Ne ju ftojmë që të lexoni draftin e projektligjit përpara se të krijohet një ide nëse është e duhur apo jo!
Lexojeni, përvetësojeni dhe shënoni pikat që doni ta përmirësoni, ndryshoni ose dhe jepni zgjidhje të reja!
Kështu edhe për hartuesit e ligjit është më e lehtë të mos anashkalojnë apo neglizhojnë disa aspekte të rëndësishme të profesionit.
Lexoni këtu Projektin e Urdhrave të Inxhinierit dhe Arkitektit, Urbanistit.

Më datë 26 shkurt, do të realizohet një takim i hapur për të diskutuar mbi ligjin, kështu që keni mundësi që zëri juaj të dëgjohet!
E rëndësishmja është që të jeni pjesë aktive e realizimit të këtij ligji që në këtë fazë dhe të jepni kontributin tuaj për funksionimin sa më të mirë të këtij ligji.
A ju mbajmë të informuar për takimin e hapur!
Linku për draftin![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Draft-ligji-urdheri-ark_propozim.pdf[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment