5 advices when applying for an architect job!

5 advices when applying for an architect job!

We have posted enough job announcements and have seen enough cv and portfolio sent by you! To increase your chances to get a new job, we have 5 advices for you, take a look :

1.Never send a cv in word format! If you do not have time to convert to pdf or jpg, it is sure that neither the emplyer will loose 6 seconds (average time to reads a cv) to open your word file to access it.

Kemi postuar mjaftueshëm njoftime për punë dhe kemi parë mjaftueshem cv dhe portfolio të dërguara nga ju! Për të rritur mundësitë që  të përzgjidheni ju sygjerojmë të merrni parasysh këto 5 këshilla :

1.Mos dërgoni asnjëherë një cv në format word! Nëse ti nuk ke kohë t’a kthesh në pdf ose jpg, e sigurtë që dhe punëmarrësi nuk dëshiron të humbasi  mbi 6 sekonda  (koha mesatare që një punëmarrësi lexon cv-të)që të hapë wordin e të aksesojë  në të.

2.Be careful of the spelling mistakes!Seriously, check your cv for spelling errors. First to be spotted by so losing a lot of point, as it implies that you are very carefull to details and you come up as unproffesional. Before senidng your cv, read it once more and check the spelling.

2.Kujdes gabimet drejtshkrimore! Seriozisht, kontrolloni cv-në për gabimet drejtshkrimore. Janë të parat që bien në sy dhe humbisni shumë pikë sepse lini të nënkuptoni moskujdesin tuaj nga detajeve dhe që nuk jeni shumë profesional. Përpara se të nisni cv-në lexojeni minimalisht dhe njëherë për të kontrolluar drejtshkrimin.

3,.Since you are applying as an architect, try to graphically communicate your skills! Go beyond the standard format , but always be clear of the information you want to highlight to the employer like : education, languages that you speak and what level, professional experience and your role/competencies in that company, program knowledge and their level …etc

3.Duke qënë se jeni në fushën e arkitekturës, komunikoni grafikisht aftësitë tuaja! Dilni përtej formateve standarte por ama gjithmonë dukë qënë të qartë mbi  të dhënat që i duhen punëdhënësit si : edukimi, cilat gjuhë flisni dhe nivelin e tyre, eksperiencat e punës dhe roli/kompetencat tuaja në atë kompani, njohuritë e programeve dhe niveli i tyre..etj

4. If not required (as in the case where Pik Ark was searching an architect for its team), you should always send a portfolio of your works, by clearly explaning you role in each project. That’s why you need to have already prepared a portfolio that you update from time to time. When applying , try to include more projects that go with the company profile, that will definetily be an advantage.

5. Above all, do not forget to write an introductory paragraph in your email, sending an empty email would not have a positive impact over your selection!

So let’s drop it with these 5, we have more but we will send them next time.

4.Nëqoftëse nuk ju kërkohet (si në rastin kur Pik Ark kërkonte të zgjeronte stafin ) gjithmonë në cdo njoftim për arkitekt  është e domosdoshme të  dërgoni një përmbledhje të punëve tuaja duke qartësuar rolin tuaj në secilin projekt. Prandaj duhet të keni gjithmonë një portfolio gati të cilin e përditësoni herë pas herë. Por mundohuni të përshtasni portfolion me profilin e studios /kompanisë ku po aplikoni, kjo do të përbëjë avantazh.

5. Mbi të gjitha mos harroni të shkruani një paragraf  prezantues në emailin tuaj! Dërgimi i një emaili bosh nuk do ndikonte aspak pozitivisht në përzgjedhjen tuaj!

E lemë me kaq se kemi dhe shumë të tjera por në vazhdim!

post a comment

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial