Arkiva

The power of networking

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Today we want to talk beyond architecture. We want to discuss about a phenomenon that happens in meetings or events that we have participated or organized! Networking, practically to have  a wide network of  collaborators, professionals  through which you can get information, create partnerships or get help in areas beyond your profession!

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Sot kemi dëshirë të flasim përtej arkitekturës. Dëshirojmë të diskutojmë rreth një fenomeni që ndodh nepët takimet apo eventet që kemi marrë pjesë apo organizuar! Networking ose po e shqipëruar “ rrjetëzimi” praktikisht të kesh një rrjet të gjërë të njohurish, bashkëpunëtorësh nëpërmjet të cilëve të marrësh informacion, të krijosh bashkëpunime apo të ndihmojnë në fusha përtej profesionit tënd!

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

But what we have noticed at least in the field of architecture, as soon as an event-conference-workshop ends, at the top of 10 minutes, enough to drink the cocktail or a glass, of wine,  a good part of all the participants evaporate!
Yes yes they just evaporate, after they came with the same people, stayed with the same people, consumed the drink with the same people and casually greeted someone that they know,  leaving the event without meeting a new person.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Por çfarë kemi vënë re të paktën në fushën e arkitekturës, sapo një event-konferencë-workshop mbaron, në krye të 10 minutave, mjaftueshëm për të pirë gotën e koktejlit, një pjesë e mirë e të gjithe pjesëmarrësve avullojnë! Po po avullojnë,mbasi erdhën me të njëjtën njerëz, ndejtën po me të njëjtët njerëz, konsumuan dhe pijen po me të njëjtën njerëz dhe rastësisht përshëndetën ndonjë të njohur, ikën pa takuar ndonjë person të ri.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Throughout the world, such events are used to create contacts that are good source for new opportunities, collaborations or creating new businesses!
While networking is already in most of the time through professional platforms such as LinkedIn, the impression and connection created by the personal meeting between professionals can not be replaced in any way in the modern world we live in.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Nëpër të gjithë botën, evente të tilla shfrytëzohen pikërisht për të krijuar kontakte të cilat janë burim i mirë për mundësi të reja, bashkëpunimesh apo dhe krijimin e bizneseve të reja!
Ndërkohë që rrjetëzimi tashmë në shumicën e kohës ndodh nëpërmjet platformave profesionale si Linkedin, përshtypja  dhe lidhja që krijohet me takimin personal midis profesionistëve nuk mundet të zëvëndësohet kurrsesi edhe në botën moderne që ne jetojmë.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”5936″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]There are always more and more events in Tirana, especially in architecture, and as a site dedicated to architecture, we want to inform you about workshops, events, conferences that are very valuable both from professional development and above all to expanding the sphere of your influence! In fact, research has shown time and time again that networking benefits those by broadening their knowledge, improving their capacity to innovate, increase advancement, leads to more business and job prospects as well as establishing long lasting relationships. Ron Burt, a renowned sociologist showed through his research that having a large open network is the best predictors of career success vs being in a closed network. This one variable can account for 50% of the predicted difference in career success.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Në Tiranë po ndodhin gjithmonë  shumë e më shumë evente sidomos në arkitekturë dhe në si faqe dedikuar arkitekturës duam t’ju informojmë si për workshope, evente, konferenca të cilat janë shumë të vlefshme si vetëm nga zhvillimi profesional por mbi të gjitha për të zgjeruar sferën e influencës tuaj!
Përfitimet e rrjetëzimit zgjeron njohuritë, përmison aftësitë krijuese, nxit zhvillimin dhe çon në krijimin e më shumë partneriteteve, punësimeve dhe vendosjen e marrëdhënieve afatgjata. Sociologu i mirënjohur, Ron Burt, tregoi nëpërmjet punës së tij kërkimore se të patur një rrjeti të gjërë kontaktesh është një nga treguesit më të mirë për një karrierë të sukseshme, krahasuar kjo më një rrjet të mbyllur, diferencë e cila varion deri në 50%.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

In one of the most vibrant entrepreneurial events in Albania, which is Startup Grind, after the  guest’s interview,  comes the Networking and the host encourages  everyone not to leave the event without talking  to at least two people you don’t  know!To succeed in your career,  you need to take a bit of courage, so get the most out of these meetings, absorbing more information from people than just following the presentation.
Do this and you at these times, talk to those you do not know, opportunities are great!
Your network is your net-worth!

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Në një nga eventet më gjallëruese të sipërmarrjes në Shqipëri, i cili është Startup Grind, mbas intervistës më të ftuarin, i vjen rradhe Networking, dhe inkurajimi nga organizatorët është që të flisni të paktën me  dy njërëz që nuk i njihni!
Për të patur sukses në karrierrën tuaj, duhet pak guxim, kështu që përfitoni sa më shumë nga këto takime, duke përthithur sa më shumë informacion nga vetë njerëzit sesa thjesht nga prezantimet!
Këtë bëni dhe ju në këto evente, flisni me ata që nuk njihni, mundësitë janë të mëdha!
Rrjeti i njohjeve tuaj  është vlera juaj neto!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment