fbpx

5 interior design trends of the year

5 interior design trends of the year

1. Artisanal fixtures

Like customized pieces many interior designers have noticed a shift in lighting and that more clients are partial to fixtures from local artist and small businesses alike to create unique environments.

Artisan fixtures with a hand-crafted feel will better personalize your home, and like natural elements, they’ll help shift the eye’s focus around the room to create a comforting and inviting feel.

Just have a look Oniro to find you unique artisanal piece .

1. Prodhimet artizanale

Ashtu si gjërat e personalizuara, shumë interior designer kanë vënë re një ndryshim edhe te ndriçuesat dhe se shumë klientë janë të prirur ndaj krijimeve nga artistët lokalë dhe bizneset e vogla, që të krijojnë mjedise unike.

Krijimet artizanale, me ndjenjën e të krijuarit me dorë, do të personalizojnë më mirë shtëpinë tuaj, dhe si elementët natyrorë, ata do të ndihmojnë të zhvendosin fokusin e syve rreth dhomës për të krijuar një ndjenjë komforte dhe tërheqëse.

Ju sygjerojmë të shikoni profilin e Oniro studio, për të gjetur produktin tuaj unik.

Source: https://www.elledecor.com/design-decorate/trends/g23550602/design-trends-2019/?slide=13
( By Oniro Studio)

2. Natural elements

Stepping away from the tech-obsessed decor trends that we saw dominate the 2018 design trends, 2019 move towards fresh, natural materials such as stone, copper, concrete, and granite.

These elements will help bring an organic and serene ambiance to any space while reflecting the world around your home.

2. Elementet natyral

Duke u larguar nga trendet e dekoreve të teknologjisë së fundit, që kemi parë të dominojë tendencat e dizajnit në 2018, viti 2019 lëviz drejt materialeve të freskëta natyrore si guri, bakri, betoni dhe graniti.

Këto elementë do të ndihmojnë të sjellin një atmosferë organike dhe të qetë në çdo hapësirë duke reflektuar botën rreth shtëpisë tuaj.

( Image via Anne Li West)
( Image via Lifehack)

3. Geometric patterns

Similar to floral patterns and brass decor, incorporating geometric patterns is no new trend. Yet for this year geometric patterns are expected to become a dramatic presence. Colors will be bolder with oversized patterns.

This is a trend that will help make a bold statement in any room. A chic and easy way to incorporate this pattern into your home decor is by adding geometric throws.

3. Teksturat gjeometrike

Ashtu si teksturat florale dhe dekoret prej bronzi, edhe modelet gjeometrike nuk janë një prirje e re. Megjithatë, këtë vit, modelet gjeometrike priten të kenë një prani dramatike. Ngjyrat do të jenë më të guximshme me modelet më të zmadhuara.

Ky është një prirje që do të ndihmojë të bëjë një paraqitje të guximshme në çdo ambjent. Një mënyrë elegante dhe e lehtë për të përfshirë këtë model në dekorimin e shtëpisë tuaj, është duke shtuar guverta me tekstura gjeometrike.

( Image via House of Turquoise)

4. Floral wallpaper

Big bold wallpaper is back- and (some) folks have lost the fear! Gone are the days of gray paint and gallery walls to fill up a space. Rooms with colorful wallpapers in botanical themes are really setting the stage for high contrast and cheerful design. Not to mention that the wow factor is amplified, especially when paired with thoughtful trim molding, or used in smaller spaces.

4. Letra e murit me motive florale

Trendi i letrës se guximshme të murit është kthyer dhe disa njerëz e kanë humbur frikën! Kanë ikur  ditët e bojës gri dhe muret e gjatë që mbushen me hapësirë. Dhomat me sfonde shumëngjyrëshe me temat botanike janë duke u vendosur në skenë për të krijuar kontrast të lartë dhe dizajn të gëzueshëm. Duke mos përmendur se faktori wow është përforcuar, sidomos kur bashkohet me një model të përkryer, ose kur përdoret në hapësira të vogla.

(Image credit: Wallsauce)

5. Curved Furniture

This bold ‘70’s inspired style started popping up in 2018 and it looks like we’re embracing it. Moving away from straight lines and boxy furniture, this natural and organic shape can really dress up a room and give it an elegant feel without being stuffy or uncomfortable.

5. Mobiljet me linja organike

Ky stil i frymëzuar nga vitet ’70 filloi të dilte në vitin 2018 dhe duket sikur po e përqafojmë akoma më shumë këtë vit. Duke u larguar nga linjat e drejta dhe mobiljet si kuti, kjo formë natyrale dhe organike mund të veshi me të vërtetë një dhomë dhe t’i japi një ndjesi elegante pa u ndjerë ngushtë ose të parehatshëm.

( By Leyla Uluhanli Interiors)
( By Studio DB)

Source:

https://www.decoraid.com/blog/home-design-trends-2019

http://www.slatedesignstudio.com/blog/5-interior-design-trends-2019

post a comment

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial