Arkiva

Three new public schools in Tirana by Stefano Boeri Architects

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Stefano Boeri Architetti to build three community-focused public schools in Tirana

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Stefano Boeri Architetti do të ndërtojë tre shkolla publike ,të përqendruara në komunitet, në Tiranë

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”6602″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Stefano Soeri Architetti (SBA) has been chosen to build three new public schools in Tirana. Dedicated to pre-university education, the buildings form part of a larger masterplan in the north-west quarter of the albanian capital. Between them, the three new buildings will contain five schools that will be open every day of the year, 24 hours a day, and for students of any age. ‘The school must be open to a new rhythm of life,’ explains Stefano Boeri. ‘It must be an active place in all the hours of the day, every day of the year, for everyone, at all ages: grandparents, young people, local associations, creative enterprises, institutions.’[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Stefano Boeri Architetti (SBA) është zgjedhur për të ndërtuar tre shkolla të reja publike në Tiranë. Të dedikuara për arsimin parauniversitar, ndërtesat janë pjesë e një masterplani më të madh në lagjen veri-perëndimore të kryeqytetit shqiptar. Midis tyre, tre ndërtesat e reja do të përmbajnë pesë shkolla që do të jenë  të hapura  çdo ditë të vitit, 24 orë në ditë si dhe për studentët e çdo moshe. ‘Shkolla duhet të jetë e hapur për një ritëm të ri të jetës’, shpjegon Stefano Boeri. “Duhet të jetë një vend aktiv në të gjitha orët e ditës, çdo ditë të vitit, për të gjithë, në të gjitha moshat: gjyshërit, të rinjtë, shoqatat lokale, ndërmarrjet krijuese, institucionet”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6599″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Located in the districts of Don Bosco, Kodër-Kamëz, and Shqiponja Square, the project reflects SBA’s particular vision of the education system’s social and cultural function. ‘The open school is the heart of our society, that beats together with the life, that flows in and around it,’ continues Boeri. ‘The new school hosts meetings, discussions, dialogs for associations without head offices. It opens the doors to those seeking a space to start a social and cultural venture. It welcomes book clubs and organizes courses to explore the most intriguing, bizarre and extreme depths of knowledge.’

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]I vendosur në zonën e Don Boskos, Kodër-Kamëz dhe Sheshi Shqiponja, projekti pasqyron vizionin e veçantë të SBA-së për funksionimin social dhe kulturor të sistemit arsimor. ‘Shkolla e hapur është zemra e shoqërisë sonë, që rreh bashkë me jetën, që rrjedh brenda dhe rreth saj’, vazhdon Boeri. ‘Shkolla e re organizon takime, diskutime, dialogje për shoqata pa zyra qendrore. Ai hap dyert për ata që kërkojnë një hapësirë për të filluar një sipërmarrje sociale dhe kulturore. Mirëpret klubet e librave dhe organizon kurse për të eksploruar thellësitë intriguese, të çuditshme dhe ekstreme të dijes “.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6598″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]The project extends over a total surface area of 29,609 square meters. It is composed of: the Don Bosco school complex, with nursery, pre-school education, middle school and high school (9,812 sqm); the Kodër-Kamëz school complex, with nursery, pre-school education, middle school and high school (11,898 sqm); and the Shqiponja School complex, with nursery, pre-school education and middle school (7,898 sqm).[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Projekti shtrihet mbi një sipërfaqe totale prej 29,609 metra katrorë. Përbëhet nga: kompleksi i shkollës Don Bosko, me çerdhe, arsim parashkollor, shkollë 9-vjecare dhe shkollë të mesme (9,812 m²); kompleksi shkollor Kodër-Kamëz, me çerdhe, arsim parashkollor, shkollë 9-vjecare dhe shkollë të mesme (11,898 m²); dhe kompleksin shkollor të Shqiponjës, me çerdhe, arsim parashkollor dhe shkollë të mesme (7,898 m²).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6601″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]‘The three new schools of Tirana will have façades in red brick and white bases in cement (a combination of materials that hearkens back to the tradition of italian architecture in Tirana) and will function as a local epicenter, as a new reference point of the public life of the area,’ explains Francesca Cesa Bianchi, project manager of SBA. ‘Our schools will be the true urban squares of the neighborhoods, used by students during school hours, and by the community on weekends and holidays.’[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Tre shkollat e reja të Tiranës do të kenë fasadat në tulla të kuqe dhe baza të bardha në çimento (një kombinim i materialeve që i përgjigjet traditës së arkitekturës italiane në Tiranë) dhe do të funksionojë si një epiqëndër lokale, si një pikë referimi e re e jetën publike të zonës, “shpjegon Francesca Cesa Bianchi, menaxhere e projektit të SBA. ‘Shkollat tona do të jenë sheshet e vërteta urbane të lagjeve, të përdorura nga nxënësit gjatë orëve të shkollës dhe nga komuniteti në fundjavë dhe festat’.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6600″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment